07.07.2003, 00:00

Úrad pre finančný trh pravdepodobne zanikne

Implementačný plán integrácie dohľadu nad finančným trhom, ktorý vypracovalo ministerstvo financií, sa nestretol s veľmi pozitívnym ohlasom na ministerstve práce ani na Úrade pre finančný trh (ÚFT). Obe inštitúcie majú k nemu zásadné pripomienky.

Rezortu práce chýba v pláne najmä zmienka o špeciálnom dohľade nad dôchodkovými správcovskými spoločnosťami. "Žiadame materiál dopracovať o problematiku vytvorenia dohľadu pre subjekty dôchodkového zabezpečenia," uvádza sa v stanovisku ministerstva. Okrem toho rezort žiada, aby dozor nad dôchodkovými spoločnosťami bol samostatnou oblasťou s vrchným riaditeľom, ktorý bude členom Rady dohľadu nad finančným trhom.
Integrovaný dohľad má podľa ministerstva financií vykonávať Národná banka Slovenska, ktorá by mala pohltiť súčasný Úrad pre finančný trh, dozorujúci poisťovníctvo a kapitálový trh. V centrálnej banke vznikne útvar dohľadu bez samostatnej právnej subjektivity, ale zreteľne vymedzený zákonom. Ministerstvo financií však ešte nemá úplne jasno v otázke prvostupňového riadiaceho orgánu. Sú tri možnosti - okrem Rady dohľadu nad finančným trhom to môže byť ešte príslušný viceguvernér alebo generálny riaditeľ.
Rezort práce ani Úrad pre finančný trh však nesúhlasia s koncentráciou rozhodovacej právomoci u jednej osoby. "Považujeme za nevyhnutné, aby také rozsiahle právomoci, aké bude mať riadiaci orgán dohľadu nad celým finančným trhom, sa nezverili jednej osobe, ale kolektívnemu orgánu," tvrdí ministerstvo práce. ÚFT k tomu dodáva, že kolektívny orgán zabezpečí vyššiu mieru objektívnosti a odbornosti pri rozhodovaní a striktné oddelenie personálneho prepojenia medzi prvým a druhým stupňom rozhodovania. Materiál totiž v druhej a tretej alternatíve počíta s tým, že viceguvernér, resp. generálny riaditeľ budú členmi Bankovej rady NBS, ktorá by mala byť druhostupňovým orgánom.
Banková rada NBS sa však zameriava predovšetkým na menovú politiku. Tým, že by sa stala druhostupňovým orgánom dohľadu nad finančným trhom, by sa jej činnosť mohla podľa ministerstva práce výrazne skomplikovať.
Implementačný plán ministerstva financií údajne vytvára aj diskrimináciu v oblasti právneho nástupníctva, pretože na NBS majú prejsť len niektoré práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných právnych záväzkov. Podľa niektorých právnikov nie je možné pri právnom nástupníctve po ÚFT, ktorý bol zriadený osobitným zákonom, uvažovať o tom, že by na NBS prešla iba časť práv a povinností. V dokumente ministerstva financií chýba zmienka o tom, čo sa stane s právnymi vzťahmi, ktoré na NBS neprejdú. Centrálna banka zatiaľ svoje stanovisko k implementačnému plánu neposlala.

Bude dohliadať sama na seba

Dohľad nad finančným trhom má od 1. januára 2006 vykonávať Národná banka Slovenska. Centrálnej banke sa okrem bankového dohľadu zverí aj dozor nad kapitálovým trhom, poisťovníctvom a subjektmi, ktoré budú fungovať v rámci kapitalizačného piliera povinného dôchodkového zabezpečenia. Národná banka sa tak môže dostať do situácie, že okrem iných subjektov bude dohliadať aj na samu seba. Podľa súčasných právnych predpisov je totiž členom burzy cenných papierov a má právo obchodovať na burze. Dohľad nad činnosťou burzy pritom vykonáva Úrad pre finančný trh, ktorého kompetencie majú prejsť práve do centrálnej banky.

Harmonogram budovania integrovaného dohľadu

- Zriadenie expertnej komisie pre integrovaný dohľad – do 31. augusta  2003
- Analýza informačných systémov NBS a ÚFT  – do 30. októbra 2003
- Zámer nevyhnutných legislatívnych zmien – do 30. decembra 2003
- Koncepcie informačného systému pre integrovaný dohľadu – do 30. decembra 2003
- Paragrafovaného znenie legislatívnych návrhov – do 28. februára 2004
- Predloženie legislatívnych návrhov do parlamentu – do 30. mája 2004
- NBS ako dohľadový orgán nad finančným trhom – od 1. januára 2006