14.10.2014, 14:03

Študenti z Bratislavy vyvinuli u nás prvú elektrickú motokáru

Vyvinúť a postaviť motokáru s čisto elektrickým energetickým systémom, ktorý by zásoboval energiou elektrický systém pohonu. Táto myšlienka sa zrodila v Ústave automobilovej mechatroniky Fakulty elektrotechniky a informatiky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Široký tím spolupracovníkov
Skupina študentov inžinierskeho štúdia aplikovanej mechatroniky, Matúš Lukáč, Dávid Leško a Radovan Vojvoda, vypracovala diplomové práce, ktoré sa týkali návrhu koncepcie a systémov elektrickej motokáry. Vznikol tak zaujímavý projekt výskumu a vývoja.

No nielen ten, ale aj ďalšie témy na diplomové práce pre študentov, ktorých vedú pracovníci spomínaného ústavu – Martin Bugár, Juraj Madarás a Viktor Ferencey.

Projekt riešil celkovú koncepciu a  jednotlivé systémy elektrického pohonu, energetického systému, senzorickej a riadiacej časti. Pri riešení sa využili poznatky z mechaniky, elektroniky, senzoriky, energetiky a iných vedných odborov integrovaných do celku, akým je odbor mechatroniky, jedna z najrýchlejšie sa vyvíjajúcich vedných disciplín.

Od myšlienky cez simuláciu k prototypu
Spojením poznatkov pedagógov a študentov sa spracovali topologické, fyzikálne a matematické modely a realizovali sa simulačné výpočty. Z navrhovaných elektronických komponentov a systémov sa zhotovili virtuálne modely a algoritmy ich riadenia, ktoré vyústili do komplexného návrhu prvej vyvíjanej elektrickej motokáry na Slovensku – realizovanej na akademickej pôde Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Na základe matematických výpočtov, CAD modelov a návrhu hlavných a podporných elektrických systémov sa objednali prvky energetického systému (akumulátory, ich podporné systémy či kabeláž), ďalej trakčného pohonu (elektromotor/generátory s kontrolérmi a pedálom akcelerátora) a taktiež senzorického a riadiaceho systému (napájacie obvody a riadiaca jednotka). Chvíľa, keď sa elektrická motokára pohla na priestranstve pred fakultou vlastnou energiou, bola zadosťučinením pre celý tvorivý tím.