29.11.2013, 12:12

Projekty z únie majú dať prácu viac ako 1700 nezamestnaným

Ministerstvu hospodárstva SR ako riadiacemu orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) sa podarilo v krátkom čase ukončiť schvaľovací proces prvej z celkovo troch výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) vyhlásených v rámci tzv. iniciatívy na zamestnávanie mladých ľudí a podporu malých a stredných podnikov (MSP). Informoval o tom hovorca ministra hospodárstva SR Stanislav Jurikovič.

MH SR podľa neho ukončilo hodnotiaci a výberový procesu výzvy zameranej na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách. Celkovo bolo úspešných 163 žiadostí v hodnote požadovaného príspevku 149,7 milióna eur. Po uzatvorení zmlúv s úspešnými žiadateľmi sa nepriamo, prostredníctvom investičných projektov, vytvorí záväzok zriadiť až 1725 pracovných miest, z čoho 975 pracovných miest je určených pre mladých nezamestnaných ľudí do 29 rokov.

"Doterajšie výsledky zatiaľ ďaleko prevýšili naše očakávania. Máme ešte pred sebou ukončenie dvoch výziev v rámci tejto iniciatívy, ale údaje, ktorými disponujeme zo stoviek spracúvaných žiadostí, jednoznačne preukazujú, že záväzok, ktorý sme dali Európskej komisii a vláde SR v podobe vytvorených nových pracovných miest, určite prekročíme. Som spokojný aj s časom, za ktorý sme dokázali výzvu ukončiť," povedal minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský.

Najviac schválených žiadostí sa bude realizovať v Žilinskom kraji, kde sa v rámci 37 projektov vytvorí 268 pracovných miest, z čoho 169 miest je určených pre nezamestnaných ľudí do 29 rokov. Miera nezamestnanosti v miestach realizácie projektov v tomto kraji predstavuje 9 až 14 %.

Najviac pracovných miest sa vytvorí v Prešovskom kraji. Z 346 novovytvorených pracovných miest je 186 určených pre mladých ľudí. Nové pracovné miesta sa vytvoria v rámci 30 schválených žiadostí, pričom miera nezamestnanosti v miestach realizácie projektov predstavuje 14 %, v niektorých prípadoch až 27 %.