19.04.2013, 00:00

Počiatek vybral právnikov tajne

Ministerstvo financií dalo zákazku právnej kancelárii v rozpore s pravidlami o verejnom obstarávaní.

 

Ministerstvo financií za vedenia Jána Počiatka vybralo právnikov zastupujúcich Slovensko v spore s Achmeou (vtedy Eureko) v rozpore s pravidlami zákona o verejnom obstarávaní.

 

Potvrdzujú to vyjadrenia Európskej komisie aj slovenských právnikov. Zákazku v roku 2009 získala kancelária KŠD Šťovíček. Vyplatené jej bolo za služby zo štátnych peňazí viac ako 12,3 milióna eur.

Podľa zistení HN sa informácia o tom, že rezort hľadá právnikov, objavila iba v dvoch úzko špecializovaných medzinárodných časopisoch zameraných na arbitráže. Viacerí odborníci sa však zhodujú, že ak bol KŠD Šťovíček vybraný takto, nebolo to v súlade s pravidlami verejného obstarávania.

„Podľa môjho názoru výber zástupcu nebol v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a príslušnou európskou smernicou. Mali aplikovať štandardné postupy podľa zákona, čiže malo byť zverejnené oznámenie o súťaži nielen v našom vestníku, ale vzhľadom na objem zákazky zrejme aj vo vestníku Európskej únie,“ povedal Radovan Pala, partner advokátskej kancelárie TaylorWessing e|n|w|c advokáti.

Potvrdila to aj Európska komisia
Podľa Palu si ministerstvo zle vyložilo výnimku v zákone a európskej smernici. Jeho slová potvrdzuje aj Európska komisia. Táto výnimka sa uplatňuje na arbitrážne služby, a nie na právne služby spojené s obhajobou na arbitrážach. „To znamená, že obstarávateľ si na účely obrany svojich záujmov v arbitrážnom konaní musí zabezpečiť právne služby v súlade s bežnými postupmi pre obstarávanie neprioritných služieb. Táto výnimka sa uplatňuje len na výber arbitrážneho súdu, nezávislého arbitra a podobne, ktorý vykonáva úlohu ,sudcu', a nie právne poradenstvo alebo zastupovanie,“ povedal HN hovorca Európskej komisie na Slovensku Andrej Králik.

Súčasné vedenie ministerstva financií opakuje, že zákon o verejnom obstarávaní porušený nebol. "Ministerstvo financií vyberá v rámci medzinárodných arbitráží zástupcov Slovenskej republiky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a postupom odsúhlaseným Úradom pre verejné obstarávanie," povedali na tlačovom oddelení ministerstva financií.

Hrozia sankcie
Právnička Jana Martinková upozorňuje, že zmluva, ktorá bola takto pochybne uzatvorená, môže byť neplatná. „Podľa Občianskeho zákonníka je zmluva neplatná, ak právny úkon svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza, prípadne sa prieči dobrým mravom. Pritom sa myslí také porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktorého povaha a závažnosť spôsobujú rozpor samotného obsahu zmluvy s ustanoveniami zákona alebo mu odporujú, prípadne ho obchádzajú,“ povedala Martinková. Podľa nej nie sú vylúčené ani sankcie od Európskej komisie, ak sa o porušení zásad verejného obstarávania priamo alebo nepriamo dozvie.

Martinková pracuje s advokátskou kanceláriou Skadden, ktorá zastupovala Slovensko v spore so súkromnou poisťovňou Dôvera HICEE B.V. rovnako kvôli zákazu zisku. Na tomto prípade však podľa jej slov nespolupracovala. Ten zaviedla prvá Ficova vláda v roku 2007.

V spore s vlastníkom Unionu ZP Achmeou nás na začiatku zastupoval KŠD Šťovíček, v závere Rowan Legal. Spor sa skončil v neprospech Slovenska. Arbitrážny tribunál rozhodol, že máme Achmei zaplatiť odškodné 22 miliónov eur a súdne trovy.