13.04.2013, 10:00

Slováci starnú. Dôchodkový systém potrebuje zmenu

Index starnutia na Slovensku sa prudko zvyšuje. Čakajú nás problémy vyspelého sveta.

Starnutie populácie je problémom v mnohých krajinách Európy. Súčasný stav na Slovensku je v porovnaní s inými krajinami EÚ stále relatívne priaznivý. Index starnutia (pomer poproduktívneho a predproduktívneho obyvateľstva) bol na Slovensku stále štvrtý najnižší spomedzi krajín EÚ (nižší bol len v Írsku, na Cypre a v Luxembursku). Najvyšší index starnutia zaznamenali Nemci, Taliani, Bulhari a Gréci.

Od polovice 80-tych rokoch sa však index starnutia na Slovensku začal pomerne prudko zvyšovať. Veková štruktúra obyvateľstva pritom naznačuje, že rásť by mal aj v nasledujúcich desaťročiach. S miernym oneskorením nás tak čakajú rovnaké problémy s akými už v súčasnosti zápasia niektoré krajiny EÚ, t.j. vysoký podiel obyvateľstva v poproduktívnom veku. Aj z toho dôvodu je dôležité správne nastavenie dôchodkového systému.Priebežný systém, keď produktívne obyvateľstvo financuje dôchodky je pri vysokom podiele poproduktívneho obyvateľstva dlhodobo neudržateľný. Slovensko už urobilo prvý krok k zmierneniu tohto problému zavedením druhého kapitalizačného piliera dôchodkového sporenia. Aktuálne problémy verejných financií však prinútili vládu znížiť podiel plynúci do 2. piliera. Vzhľadom na demografický vývoj by však po stabilizácií verejných financií mala vláda znova prehodnotiť podiel príspevkov medzi priebežným a druhým pilierom.

Pôrodnosť meraná počtom detí na 1000 žien vo veku 18-40 rokov klesala na Slovensku už od druhej polovice 70-rokov až do roku 2002. Od úvodu tisícročia môžeme pozorovať jej stabilizáciu resp. dokonca opätovne pozvoľný nárast pôrodnosti. Od 90-tych rokov výrazne prispieva k poklesu pôrodnosti aj rastúci priemerný vek prvorodičiek - od začiatku 90-tych rokov vzrástol o 5 rokov z 22 na 27 rokov v roku 2011. V poslednom desaťročí sa do veku prvorodičiek dostali silné populačné ročníky zo 70-tych a 80-tych rokov („Husákove deti“), čo prispelo aj k rastu počtu novorodencov.

Nižšia pôrodnosť zo záveru 80-tych a z 90-tych rokov (ženy z týchto ročníkov sa v najbližších rokoch dostanú do priemerného veku prvorodičiek) však nenahráva dlhodobej udržateľnosti rastu počtu novorodencov, a to ani v prípade, že sa zastaví rast priemerného veku prvorodičiek.