11.09.2013, 00:00

Anketa: Ako hodnotíte konsolidačné úsilie slovenských vlád od roku 2008?

Peter Goliáš
analytik INEKO

Negatívom je zdvojnásobenie verejného dlhu, pričom dynamika rastu je stále neudržateľne rýchla. Je to dôsledok toho, že sa vlády neodhodlali prijímať aj nepopulárne opatrenia. Pozitívom je zavedenie dlhovej brzdy. Vlády tiež neznížili nezamestnanosť, čo súvisí s neochotou spružniť Zákonník práce, znížiť odvody ľuďom s nízkym príjmom i so zhoršením konkurencieschopnosti.

Martin Hošták
tajomník Republikovej únie zamestnávateľov

Tých päť rokov bol čas stagnácie. Jedným z najdôležitejších pozitív bolo uvoľnenie Zákonníka práce v roku 2010, no aj opatrenia, ktoré mali odstrániť byrokraciu. Na druhej strane, negatívny vplyv má sprísňovanie zákonníka a zvyšovanie daní a odvodov. Prostrediu neprospieva ani žiadna alebo pomalá zmena v oblasti vymožiteľnosti práva, s ktorou súvisí aj platobná neschopnosť.

Matúš Pošvanc
riaditeľ Nadácie F. A. Hayeka

Každá vláda skôr deklarovala boj proti kríze, akoby uskutočňovala zásadné kroky. Ani v jednej z vlád nevidíme radikálne zníženie daní či zavedenie adresnosti do sociálneho systému. To sa dnes prejavuje vo vyššej nezamestnanosti aj problémoch podnikateľského sektora. Jednou z výziev je zníženie celkového administratívneho, finančného a regulačného zaťaženia podnikania.

Radovan Ďurana
analytik INESS

Na to, že u nás nemusel byť zachraňovaný bankový sektor, boli deficity extrémne vysoké. Súčasné rozpočty sa spoliehajú hlavne na jednorazové a nesystematické opatrenia. Za zlyhanie považujem neschopnosť zásadne uľahčiť pracovnému trhu. Vláda nemôže zabezpečiť zahraničný dopyt, ale je v jej moci odstraňovať domáce prekážky, ktoré tvorbe pracovných miest bránia.

Igor Kiss
riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky

Vláda zvolila smer zmiernenia šoku podporou ekonomiky, priamymi či nepriamymi intervenciami do podnikateľského prostredia a následne riešila konsolidačné opatrenia. Opatrenia na podporu dopytu -- zvýšenie nezdaniteľného minima, dočasné šrotovné, zatepľovanie -- hodnotím pozitívne. Súčasné opatrenia sa podľa môjho názoru bijú so snahou o zvýšenie dopytu a podporu hospodárstva.

Vladimír Baláž
prognostik Slovenskej akadémie vied

Slovensko je malá ekonomika, ktorá len reaguje na to, čo sa stane vonku. Vláda tak mohla len znášať dôsledky a čakať, kedy sa kríza skončí. Pozitívne hodnotím zmeny, ktoré sa tykajú dôchodkového systému, ktorý sa posunul smerom k vyššej udržateľnosti. Predlžuje sa vek odchodu do dôchodku, je tu väčšia solidarita v druhom pilieri. K týmto zmenám by došlo tak či onak, ale ich prijatie kríza urýchlila.