16.02.2014, 23:59

Na lepšie čerpanie tlačí Európska únia

ROZHOVOR

Beáta Horečná, konzultantka spoločnosti Centire, pre HN:

Je potrebné dôsledne uplatňovať zjednodušenia odporúčané Európskou komisiou, tvrdí Beáta Horečná.

Rok 2014 je prvým v novom programovacom období, kedy môže Slovensko čerpať 14 miliárd eur z eurofondov. Bude jednoduchšie získať a čerpať peniaze než to bolo doteraz?

V súčasnosti pre nové programové obdobie 2014 – 2020 existuje základná stratégia, Partnerská dohoda, ktorá bola schválená vládou minulý týždeň. Očakáva sa zjednodušenie procesov a systémov, najmä pre tlak zo strany Európskej komisie. Tá definovala návrhy na zjednodušenie, napríklad znížením administratívneho zaťaženia pre príjemcov uplatňovaním zjednodušených nákladov alebo digitalizáciou projektov s cieľom od začiatku roka 2016 zabezpečiť výmenu údajov výlučne elektronicky. Dokumenty, ktoré budú upravovať systém riadenia a finančného riadenia na Slovensku, sú momentálne v príprave.

Čo by podľa vás bolo potrebné spraviť pre to, aby tak administratívne náročný proces, akým je realizácia projektu zo štrukturálnych fondov, sa stal prístupnejším pre potenciálnych žiadateľov?

Potrebné je dôsledne uplatňovať zjednodušenia odporúčané Európskou komisiou, zvýšiť počet administratívnych kapacít na riadiacich orgánoch a zlepšiť ich kvalitu práce, ako aj ich prístup k príjemcom.

Čím sú podľa vás európske štrukturálne fondy prínosné pre Slovensko?

Sú významným zdrojom verejných investícií na rekonštrukciu škôl, zdravotných zariadení, výstavbu kanalizácii a podobne. V tomto smere sú nenahraditeľné. V niektorých sektoroch spôsobujú deformáciu trhového prostredia, ako napríklad v cestovnom ruchu.

(eri)