26.10.2012, 00:00

Anketa: Ako hodnotíte zmeny v Zákonníku práce?

Peter Goliaš, INEKO
Novela obsahuje sériu opatrení, ktoré zhoršujú pružnosť Zákonníka práce, čo má pravdepodobne už teraz negatívny vplyv na zamestnanosť. Najhoršie hodnotím znovuzavedenie súbehu odstupného a výpovednej lehoty, čo zamestnávateľom zvyšuje náklady na zánik pracovných miest a motivuje ich na skoršie prepúšťanie ľudí. Negatívom je aj posilňovanie odborárov, a to aj ak nevedia vo firme preukázať reprezentatívnosť. Práve v ťažších časoch pre ekonomiku by vláda mala ísť presne opačným smerom a presadiť vyššiu pružnosť v pracovných vzťahoch tak, aby čo najviac podporila tvorbu nových pracovných miest. Pozitívne hodnotím napríklad predĺženie takzvaného vyrovnávacieho obdobia pri flexikonte z 12 na 30 mesiacov.

Róbert Kičina, PAS
Už v súčasnosti bolo medializovaných viacero prípadov prepúšťania, keď zamestnávatelia dôvodili neistým vývojom objednávok, a preto prepustili alebo prepustia časť zamestnancov do konca tohto roka, aby sa vyhli vyšším nákladom na prepúšťanie. Zákonník práce spolu s konsolidačnými opatreniami vlády bude pre podnikateľov ťažkým sústom, obzvlášť preto, že všetky tieto negatívne opatrenia sa zavádzajú naraz. Netrúfam si odhadnúť počet prepustených, no faktom je, že krajiny OECD s pružným Zákonníkom práce majú zvyčajne vysokú mieru zamestnanosti a krajiny s nepružným zákonníkom, naopak, vysokú mieru nezamestnanosti. Armáde viac ako  360-tisíc nezamestnaných rigidný Zákonník práce nijako nepomôže.

Tomáš Púchly, Nadácia F. A. Hayeka
Opätovné zavedenie nároku na odstupné so súčasným plynutím výpovednej doby zamestnávateľom výrazne zvýši náklady na ukončenie pracovného pomeru. Ako môžeme pozorovať už v súčasnosti, firmy začali rušiť nadbytočné pracovné miesta v predstihu, ešte počas platnosti súčasnej legislatívy. Keďže komplikovanejšie a drahšie prepúšťanie nevyhnutne vedie zamestnávateľov k vyššej opatrnosti pri prijímaní nových zamestnancov, môžeme očakávať negatívne dosahy na tvorbu nových pracovných miest. Novela Zákonníka práce spolu so zvyšovaním daňovo-odvodového zaťaženia zhorší konkurencieschopnosť domáceho podnikateľského sektora.

Michal Páleník, Inštitút zamestnanosti
Zmeny pre dohody boli v súlade s európskymi smernicami, aby bolo jasné, že ide o výnimočnú prácu. Má to prinútiť zamestnávateľov vytvárať štandardné pracovné miesta. Otázne je, či použité formulácie zabezpečia, že ide o výnimočné práce. Celkovo dohody sú československé špecifikum. Súbeh odstupného a výpovednej lehoty zdraží prepúšťanie zamestnancov. Aké to bude mať efekty, je otázne. Flexikonto je rovnako dvojsečná zbraň, lebo závisí od správania zamestnávateľov a niekde to nemusí dopadnúť dobre.