01.03.2012, 18:20

Najlepší volebný program má SaS

Inštitút INESS hodnotil volebné programy politických strán. Najhoršie dopadli 99% a SNS.

Richard Sulík. Snímka: HN/Pavol Funtál
Zdroj: HN/Pavol Funtál
Najlepší volebný program má strana SaS. Tesne za nimi sa umiestnila strana Mikuláša Dzurindu. Program, ktorý naopak uškodí Slovensku, ponúkajú SNS a 99 %. Vyplýva to z analýzy Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS).

INESS ohodnotil deväť politických strán, ktoré majú najväčšiu šancu dostať sa do parlamentu. Strany dostali známku ako v škole v troch kľúčových oblastiach - verejné financie, podnikateľské prostredie a zamestnanosť a zdravotníctvo. Prvé priečky obsadili pravicové strane, Ficov Smer-SD dostal tretie najhoršie známky.

Výsledné hodnotenie je pre strany zlou vizitkou. Najlepšou známkou bola dvojka, až dve strany dostali samé päťky. "Žiadna zo strán nepredstavila zoznam reálnych opatrení, ktorý by v dohľadnej dobe viedol k vyrovnaniu rozpočtového hospodárenia, bez spoliehania sa na hospodársky rast," píše sa v hodnotiacej správe.

Inštitút upozornil aj na chýbajúci dopad jednotlivých opatrení v programoch strán. "Volič je v pozícii vodiča, ktorý si musí vyberať auto na základe značky a farby a nie jeho jazdných vlastností," uzatvára INESS.


1 – Strana identifikovala problém a navrhuje konkrétne opatrenia, ktoré vedú k podstatnému zlepšeniu situácie v danej oblasti 

2 – Strana identifikovala problém, riešenia sú však buď čiastočné, alebo ich uplatnenie znamená len krátkodobé zlepšenie situácie v danej oblasti 

3 – Strana navrhuje opatrenia, ktoré udržiavajú súčasný problematický stav

4 – Strana nenavrhuje konkrétne opatrenia, ktoré by dokázali zastaviť zhoršujúci sa stav v danej oblasti

5 – Strana navrhuje opatrenia, ktoré vedú k zhoršovaniu súčasného stavu

Hodnotenie volebných programov podľa INESS

99% 

Verejné financie 
Ohlasujú progresívnu daň, ale bez konkrétnych návrhov, podobne avizujú nekvantifikované zvýšenie dôchodkov a platov učiteľov, požadujú zabezpečenie plnohodnotnej zdravotnej starostlivosti v každej obci, či jej okolí 
Podnikateľské prostredie a zamestnanosť 
Prakticky jediným ohláseným opatrením je zvýšenie minimálnej mzdy na 600 €, ktoré by pre slovenských nezamestnaných, nízkopríjmových, absolventov a starších ekonomicky aktívnych občanov znamenalo katastrofu. 
Zdravotníctvo 
Len vágne vyhlásenie o nutnosti dostupnej zdravotnej starostlivosti bez špecifikácia akýchkoľvek opatrení.

KDH

Verejné financie
KDH spomína dokončenie reformy II. piliera, zreálnenie odvodov do I. piliera, zníženie zásluhovosti a odstránenie nesystémových prvkov (vianočný dôchodok). Bez konkrétnych finančných projekcií sa však nedá odhadnúť reálny dopad. Na druhej strane stojí v ich programe zoznam viac ako troch desiatok výdajových sľubov, ktoré budú mať negatívny dopad na rozpočet. Pripúšťajú zavedenie dane z luxusu bez bližšej špecifikácie. Medzi špecifikované daňové opatrenia patrí návrat 60% paušálu pre remeselníkov a udržanie 40% pre ostatných živnostníkov.
Podnikateľské prostredie a zamestnanosť 
KDH sľubuje zavedenie živnostenských licencií, spružnenie pracovného trhu (vrátane úprav minimálnej mzdy), a elektronizáciu verejnej správy. Odvodové prázdniny pre absolventov a dlhodobo nezamestnaných môžu mať pozitívny dopad na dotknuté skupiny. Za zbytočný zásah do zmluvnej voľnosti považujeme povinné pracovné voľno v nedeľu a počas sviatkov. 
Zdravotníctvo
Navrhujú zvýšenie platieb za poistencov štátu, platby za diagnózu (DRG systém) a možnosť individuálneho pripoistenia, čo sú čiastkové zlepšenia, ale základný problém financovania neriešia. Transformáciu zdravotníckych zariadení pripúšťajú, požadujú vykonanie rozsiahlych auditov.

MOST-HÍD 

Verejné financie 
Jedinou významnejšou úsporou z programu MOSTu môže byť sprísnenie predčasných a výsluhových dôchodkov, ktoré však nie je kvantifikované. 
Podnikateľské prostredie a zamestnanosť 
MOST sľubuje prehodnotenie stimulov pre zahraničných investorov, zavedenie stimulov pre malé a stredné podniky, podporu domáceho potravinárstva a zvýhodnenie absolventov na trhu. Jedná sa o opatrenia pre konkrétne cieľové skupiny, ktoré neprinesú zlepšenie podnikateľského prostredia ako takého. 
Zdravotníctvo 
Zavedenie platieb za diagnózu, bonusy za prevenciu, diferenciácia balíkov verejného zdravotného poistenia a centrálne verejné obstarávanie pre veľké nemocnice. Vrátenie možnosti tvorby zisku poisťovniam (neaktuálne).

OĽ-NO 

Verejné financie 
Obyčajní ľudia chcú znížiť počet zamestnancov štátnej správy o 20%, nespomínajú však konkrétnu stratégiu prepúšťania. Predaj podielov štátu v podnikoch a zvýšenie adresnosti dávok by pomohol zlepšiť hospodárenie štátu. Chýba riešenie situácie dôchodkového systému, bez ktorého sa konsolidácia nezaobíde. Pozitívom je nízky počet nových sľubov na strane výdavkov, ale podobne ako pri programoch iných strán, výpočet fiškálnych dopadov jednotlivých bodov chýba. 
Podnikateľské prostredie a zamestnanosť 
Jediným významnejšími bodmi sú zavedenie živnostenských licencií a podpora e-governmentu. Ostatné vyjadrenia sú deklaratívne, bez konkrétnych opatrení. 
Zdravotníctvo 
Program obsahuje len niekoľko vágnych bodov o nutnosti poskytnúť kvalitnú zdravotnú starostlivosť všetkým občanom.

SaS 

Verejné financie 
Strana chce pokračovať v daňovo-odvodovej reforme, ktorá by mala vyústiť do zavedenia daňového bonusu. Odmieta zvyšovanie priamych daní. SaS chce plošne znižovať výdavky vo všetkých rezortoch, zaviesť súťaž o dostupné zdroje, rušiť štátne úrady, redukovať regionálnu správu a duplicitné činnosti štátnej správy, čomu má pomôcť redefinovanie úloh verejnej správy. Toto redefinovanie však nie je bližšie rozobraté. Oproti predchádzajúcemu volebnému programu, už strana nekvantifikuje fiškálne dopady opatrení, ktoré budú v niektorých príkladoch viac ako otázne (lotéria daňových dokladov). Príjmy by mala zvýšiť aj zamýšľaná privatizácia štátnych podnikov. Aj SaS navrhuje nové druhy výdavkov, ktoré budú zvyšovať výdavky (zvýšenie materskej, príspevok na dopravu). V prvom pilieri chcú presadiť vyššiu solidaritu, inflačnú valorizáciu, a automatickú stabilizáciu úpravami dôchodkového veku a vzorca na výpočet dôchodkovej dávky. 
Podnikateľské prostredie a zamestnanosť 
SaS chce pokračovať v rozsiahlom projekte Singapur, ktorý načrtol postup znižovania administratívnej záťaže podnikateľského prostredia. Navrhujú implementovanie európskej legislatívy v minimálnom možnom rozsahu, zrušenie plošnej minimálnej mzdy, či obmedzenie povinného členstva v komorách. Deklarujú zníženie objemu poskytovaných investičných stimulov, avšak posledné udalosti (Samsung) vyvolávajú otázky o skutočnom odhodlaní v tomto smere. Štát by nemal nahrádzať chýbajúce pracovné miesta zamestnávaním ľudí v hmotnej núdzi formou umelo vytvorených aktivačných prác, ktoré budú rozsiahlym sociálnym podnikom a brzdou súkromných iniciatív. ). 
Zdravotníctvo 
Ako riešenie súčasného stavu navrhujú postupné rozdelenie odvodov na paušálnu a percentuálnu časť. Všeobecná zdravotná poisťovňa bude rozdelená na tri časti a privatizovaná. Poisťovne si budú môcť konkurovať vo výške paušálov. Plne podporujú transformáciu nemocníc. Odtrhnutie pacienta od reálnych nákladov má byť riešené povinným informovaním pacienta o cene jednotlivých zákrokov a zasielaním výpisov z poisťovne.

SDKÚ-DS 

Verejné financie 
SDKÚ pripúšťa v prípade zhoršujúcej sa situácie štátnej pokladnice zvyšovanie nepriamych daní. Konsolidovať chce väčšou adresnosťou dávok (bez špecifikácie), zavedením výdavkových stropov, redukciou štátnej správy a nutnosťou schváliť kompenzačné opatrenia pri každom novom výdavku. Predpokladom úspor sú aj reformy v územnej samospráve. V kontraste so snahou o konsolidáciu stojí asi desiatka čisto výdajových sľubov, ktoré program obsahuje (zvýšenie a predĺženie materskej, štipendiá pre umelcov...). Deficit I. piliera chce strana riešiť prijatím automatických stabilizátorov, ktoré budú znižovať objem vyplatených dôchodkov v budúcnosti. Navrhujú ústavnú garanciu druhého piliera. 
Podnikateľské prostredie a zamestnanosť 
Pre podnikateľov chystá SDKÚ byroKATa s otáznymi právomocami a efektom, znižovať byrokraciu je však možné aj bez vytvorenia ďalšej dočasnej inštitúcie s ľúbivým názvom. Podnikateľskému prostrediu pomôžu navrhované zmeny zamerané na vymožiteľnosť práva, ale posilňovanie podpory vybratých investorov prostredníctvom stimulov a SARIO bude naďalej selektívne, plošná podpora by bola nediskriminačná. Finančná podpora na prvého zamestnanca živnostníka predstavuje zlepšenie súčasného stavu, ale ide o zbytočne administratívne náročný postup (podobne ako medzitrh práce), jednoduchším prístupom by bolo odvodová odpočítateľná položka, ktorá by bola väčšou pomocou aj pre absolventov (garancia pracovného miesta bola možná len v minulom režime). 
Zdravotníctvo 
Strana oznamuje dokončenie transformácie a chce umožniť individuálne zdravotné pripoistenie. Kvalitu chcú zvýšiť zavedením štandardov a maximálnych čakacích dôb. Výroky o zlepšení dostupnosti či zvýšení spokojnosti s poisťovňami však bez vyriešenia finančnej situácie ťažko ostanú viac ako sľubmi.

SMER-SD 

Verejné financie 
SMER chce zlepšiť stav verejných financií najmä zvyšovaním daní a zavádzaním nových (daň z dividend, daň z finančných transakcii), príjem z nich je pomerne zanedbateľný. Na výdavkovej strane sa objavujú sľuby ako širokorozchodná železnica, intenzívnejšia výstavba ciest, rekonštrukcia SNG, či menej jasné opatrenia ako "Posilnenie výdavkov na vitálne funkcie štátu zabezpečujúce ľudský kapitál." V dôchodkovej oblasti program navrhuje zdobrovoľnenie II. piliera. Smer chce zachovať podiel dlhu na HDP. 
Podnikateľské prostredie a zamestnanosť 
Strana SMER ohlasuje zníženie administratívnej záťaže podnikateľov, ale okrem zavedenia systému UNITAS, ktorý majú v programe prakticky všetky strany, je jediným opatrením podpora zámeru EÚ zrušiť ročnú účtovnú uzávierku pre podniky s obratom do jeden milión euro. Podpora vybraných investorov patrí do spektra opatrení s negatívnym dopadom na podnikateľské prostredie. 
Zdravotníctvo 
SMER je za zrušenie transformácie zákonom, o riešení problému financovania program nehovorí. Z konkrétnych opatrení je zmieňované vybudovanie siete urgentného príjmu, podpora eHealth a dostavanie Univerzitnej nemocnice Rázsochy.

SMK 

 Verejné financie 
SMK sa bude snažiť čeliť deficitu verejných financií najmä zvyšovaním niektorých daní (progresívna DPFO, banková daň, daň z luxusu, transakčná daň, rozšírenie bázy na odvody), zároveň chce znížiť niektoré dane (DPH na potraviny a lieky, zníženie odvodov pre malé podniky). Na výdajovej strane je okolo dvadsať sľubov, ktoré si budú vyžadovať dodatočné prostriedky z rozpočtu. Strana je za zrušenie možnosti vystúpiť z II. piliera, zároveň je v dohľadnej dobe proti zvyšovaniu veku odchodu do dôchodku. 
Podnikateľské prostredie a zamestnanosť 
Na poli pracovnej politiky a podnikateľského prostredia program obsahuje niekoľko náznakov spružnenia pracovného trhu (pružnejšie podmienky pre rodičov, možnosť 2,3,4 dňového pracovného týždňa) či zrušenie diskriminácie pri stimuloch, na druhej strane chce pozitívne diskriminovať lokálnych výrobcov, viac regulovať reťazce a poskytovať miestne stimuly. 
Zdravotníctvo 
SMK je za transformáciu, upravila by aj dedenie lekárskej praxe, zabezpečila zákonné vzdelávanie obvodných lekárov a zaviedla zoznam platieb poisťovne za úkony.

SNS 

Verejné financie 
Vo svojom stručnom a často protirečiacom si programe národniari predstavili razantnú myšlienku zníženia rovnej dane na 16%, zníženia DPH na potraviny na 10%, bankovú a dividendovú daň, telekomunikačné a energetické dane a nejasné "zdanenie lobingu." Deficitu by malo pomôcť sprísnenie priznávania sociálnych dávok a prepustenie 1/3 úradníkov. Ako to bude vykonané nie je nijak špecifikované. Riešenie zlej finančnej situácie dôchodkového systému nemá SNS v programe, naopak, plánujú zvýšiť dôchodky časti dôchodcov o 1200 euro ročne. Z akých to bude zdrojov nie je vysvetlené. 
Podnikateľské prostredie a zamestnanosť 
Podnikateľov bude okrem formuliek o znižovaní administratívnej záťaže zaujímať hlavne zásadná požiadavka znížiť pracovný čas na 35 hodín týždenne pri zachovaní výšky platov. Diskutabilná je aj navrhovaná koordinácia európskej mzdovej politiky, ktorá by mala viesť k zvyšovaniu miezd. 
Zdravotníctvo 
Zásadným opatrením je prechod na jednu zdravotnú poisťovňu, hoci opäť vykonanie tohto kroku nie je jasné. Podporujú aj zavádzanie eHealth a minimálne jeden liek vždy zdarma.