09.12.2010, 18:21

Poslanci schválili zverejňovanie zmlúv na internete

Zmluvy obsahujúce verejné financie sa budú po novom povinne zverejňovať na internete. Zmenu zavádza novela Občianskeho poriadku, ktorú dnes 77 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR.

Návrh účinný od nového roka zavádza pravidlá na transparentnejšie a hospodárne nakladanie s verejným majetkom a prostriedkami, ktoré začnú platiť od januára budúceho roka. Povinne zverejnená zmluva nadobudne účinnosť až na druhý deň po jej zverejnení, pričom jej účastníci sa môžu dohodnúť aj na neskoršom termíne. Neplatí to pri dokumente, ktorý sa podpíše na účely odstránenia následkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujúcej život, zdravie, majetok alebo životné prostredie. V takomto prípade je účinná aj bez zverejnenia. Ak sa tak nestane do troch mesiacov, berie sa, že k uzatvoreniu zmluvy neprišlo.

Poslanci zároveň odobrili pozmeňovací návrh poslanca Radoslava Procházku (KDH), podľa ktorého štátne orgány, obce či vyššie územné celky nezískajú možnosť odstúpiť od uzatvorenej zmluvy v prípade zistenia jej nevýhodnosti do desiatich dní tak, ako to navrhovalo pôvodné znenie novely Občianskeho zákonníka z dielne ministerstva spravodlivosti.

Infozákon po novom definuje termín povinne zverejňovaná zmluva. Ide o písomný dokument, ktorý uzatvára povinná osoba a týka sa aj používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom.

Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, verejnoprávna inštitúcia alebo nimi založená právnická osoba, v ktorej väčšinu akcií alebo väčšinový podiel vlastní štát, sa zverejní v Centrálnom registri zmlúv.

Za povinne zverejňovanú zmluvu nebude považovaná tá, ktorej účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov v SR a zabezpečenie činnosti zastupiteľských úradov SR v zahraničí. Poslanci totiž podporili aj pozmeňovací návrh poslancov Pavla Kuboviča (SDKÚ-DS), Františka Šebeja (OKS/Most-Híd) a Juraja Drobu (SaS), ktorý túto zmenu zavádza.

Do 31. júla nebude povinne zverejňovanou zmluvou ani zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Prechodné obdobie sa skončí 1. augusta. Od tohto termínu bude zmluva povinne zverejňovanou, ak ju uzatvorí povinná osoba a týka sa nakladania s majetkom štátu. Zmenu presadili pozmeňovacím návrhom poslanci za SaS Peter Kalist a Stanislav Fořt.