15.06.2007, 10:10

ÚDZS predpokladá na ďalšie roky výrazné prebytky

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) by mal na budúci rok hospodáriť s celkovými príjmami vo výške presahujúcej 943,3 mil. Sk. Ako sa uvádza v návrhu rozpočtu úradu, ktorý ÚDZS predložil do pripomienkového konania, v roku 2009 by sa jeho príjmy mali znížiť na necelých 907,6 mil. Sk a o rok neskôr by mali opäť vzrásť na viac ako 950,4 mil. Sk.
Podobný vývoj by mali mať aj výdavky, pričom na budúci rok by mali dosiahnuť vyše 496,1 mil. Sk, v nasledujúcom roku takmer 446,6 mil. Sk a v roku 2010 by výdavky mali stúpnuť na takmer 473,4 mil. Sk. ÚDZS tak do nasledujúcich troch rokov predpokladá výrazne prebytkové hospodárenie, keď v roku 2008 by mal skončiť v prebytku vyše 447,2 mil. Sk, v roku 2009 by to malo byť takmer 461 mil. Sk a nasledujúci rok viac ako 477 mil. Sk.
Najvýraznejšiu časť príjmov ÚDZS tvoria príspevky od zdravotných poisťovní. V predkladanom návrhu rozpočtu sa predpokladá, že poisťovne poukážu príspevok na činnosť úradu na rok 2008 do 20. decembra 2007 v celkovej sume necelých 374,3 mil. Sk. Úrad tieto prostriedky v predkladanom rozpočte transformuje do roku 2008 medzi príjmami ako zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka. V tejto položke sa nachádza aj vyše 111,7 mil. Sk, ktoré sú prebytkom hospodárenia v predchádzajúcich obdobiach. V rozpočte na rok 2008 väčšinu z týchto prostriedkov úrad predpokladá použiť na financovanie kapitálových výdavkov a to na ukončenie budovania informačného systému nevyhnutného pre činnosť úradu a tiež na modernizáciu súdnolekárskych a patologicko-anatomických pracovísk (SLAPA).
ÚDZS predpokladá, že na budúci rok sa počet zamestnancov meniť nebude, očakáva priemerný počet zamestnancov 480, ktorým na mzdách vyplatí celkovo 171,5 mil. Sk. Mzdy pracovníkov ÚDZS by na budúci rok mali vzrásť o 8,1 % a priemerná mesačná mzda by mala dosiahnuť 29 774 Sk. Ako úrad upozorňuje, práca jeho zamestnancov je náročná na odbornosť, vzdelanie a prax. Práca na SLAPA pracoviskách je navyše neatraktívna a prostredie je vysoko infekčne rizikové. Úrad počíta v roku 2008 po prvý raz s poskytovaním sociálnych výhod pre svojich zamestnancov. "Je nevyhnutné znížiť fluktuáciu zamestnancov a personálne stabilizovať odborníkov," upozorňuje ÚDZS v materiáli.
Kapitálové výdavky by na budúci rok mali dosiahnuť sumu presahujúcu 95,7 mil. Sk. Podstatnú časť budú tvoriť náklady na pripravované rekonštrukcie SLAPA pracovísk, najmä v Košiciach, na ktoré sa predpokladá výdavok v sume 39 mil. Sk. V súčasnosti tieto pracoviská pôsobia v nevyhovujúcich priestoroch. Ich zlúčením do jedného priestoru sa podľa ÚDZS zefektívni činnosť a zároveň sa vytvorí vyšší štandard na zabezpečenie výučby študentov lekárskej fakulty. Ďalšou významnou položkou v oblasti kapitálových výdavkov je zabezpečovanie SLAPA pracovísk novými prístrojmi, zariadeniami a technikou. Úrad predpokladá na zlepšenie technického vybavenia SLAPA pracovísk v roku 2008 vynaložiť 22,1 mil. Sk.