02.05.2007, 00:00

Telefonáty budú pod dozorom

Možnosť silových zložiek štátu sledovať telefonické hovory, ale aj mailovú komunikáciu ľudí, by sa mala onedlho výrazne zvýšiť. Od 15. septembra by mala začať platiť novela zákona o elektronickej komunikácii, ktorá operátorom prikáže archivovať mená a osobné údaje ľudí (napríklad adresu bydliska), aké hovory uskutočňujú, dátum, čas, a trvanie týchto hovorov.

Možnosť silových zložiek štátu sledovať telefonické hovory, ale aj mailovú komunikáciu ľudí, by sa mala onedlho výrazne zvýšiť. Od 15. septembra by mala začať platiť novela zákona o elektronickej komunikácii, ktorá operátorom prikáže archivovať mená a osobné údaje ľudí (napríklad adresu bydliska), aké hovory uskutočňujú, dátum, čas, a trvanie týchto hovorov.
Povinným údajom je aj použitý technický prostriedok a miesto, kde bol použitý. Takže polícia, prípadne iný štátny orgán, dostanú od operátora nielen informáciu, komu sa volalo, ale aj z akého telefónu a odkiaľ.
Údaje o telefonických hovoroch by mali byť archivované dva roky. Pri internetovom telefonovaní a elektronickej pošte to bude len šesť mesiacov. Každý členský štát môže pri internetovej komunikácii požiadať o osemnásťmesačný odklad. Slovensko tak zatiaľ neurobilo.
Pod archiváciu už nespadá obsah hovorov či mailov, takže nejde o klasické odpočúvanie.
Ak bude chcieť polícia odpočúvať, postup bude podobný ako doteraz. K dispozícii však bude mať oveľa viac informácií o odpočúvanom, než má teraz. Telefónne čísla teda prestanú byť anonymné.
K údajom o klientoch sa silové zložky dostanú priamo cez on-line prístup, nebudú na to potrebovať ani písomnú žiadosť.
So zákonom sa finišuje
Zmeniť zákon na Slovensku prikazuje smernica Európskej únie. Novela by mala byť tesne pred dokončením, keďže v týchto dňoch sa končí pripomienkové konanie. Až potom bude známe presné znenie zákona, a teda aj to, ako sa konkrétne zbieranie osobných údajov o klientoch telekomunikačných operátorov zmení.
Napríklad, teraz ešte nie je jasné, ako sa zmena legislatívy dotkne archivovania údajov o SMS správach. Je však pravdepodobné, že aj tie budú zahrnuté do archivovania. Opäť by sa ale nemal sledovať ich obsah.
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií prijme posledné pripomienky novele dnes. Podľa Michaely Petríkovej z odboru telekomunikácií, na Legislatívnu radu vlády pôjde verzia zákona, ktorá zohľadní výsledky dvoch pripomienkových konaní.
Jeden návrh už totiž cez legislatívnu radu neprešiel. Dôvodom bola rozporuplnosť novely a tak ju minister spravodlivosti Štefan Harabin vrátil na dopracovanie a na ďalšie medzirezortné pripomienkovanie.
Petríková chce, aby sa legislatívna rada zaoberala novou verziou novely už o dva týždne po prijatí posledných pripomienok.
Kto to zaplatí
Ak by nový zákon obsiahol zmeny presadzované rezortmi, sprísnené bezpečnostné opatrenia by zaplatili telefónni operátori a poskytovatelia internetových služieb. Ešte v pôvodnom návrhu novely sa pritom počítalo s krytím nákladov z prostriedkov štátu. Medzirezortné pripomienkové konanie prinieslo obrat. Ministerstvo financií požiadalo rezort dopravy o vyčíslenie možných nákladov a následne bolo štátne financovanie z návrhu novely vylúčené. Uchovávanie dát a odpočúvanie hovorov tak majú zaplatiť poskytovatelia služieb elektronickej komunikácie.
Nielen smernica
Únia mnohé otázky necháva na národných vládach. V právomoci členských štátov je napríklad výška a spôsob pokutovania firiem za porušenie nových noriem zákona či výber technických prostriedkov na odpočúvanie a zachytávanie údajov.
Kompetentným sa zjednoduší aj prístup k odpočúvaniu hovorov. Navrhovaná novela totiž operátorom prikazuje zabezpečiť z vlastných zdrojov odpočúvacie zariadenie, ktoré bude kedykoľvek prevádzkyschopné. Doteraz materiálne zabezpečovali odpočúvanie podozrivých osôb silové rezorty. Z nového zákona teda vyťažia najmä silové rezorty. Tie po jeho zavedení nebudú na získanie osobných údajov klientov potrebovať súdne povolenie. Prínosom by mala byť zvýšená bezpečnosť, kritici sa však obávajú úniku a zneužitiu dát.
Operátori nesúhlasia
Silovým rezortom, ktoré už prvý návrh novely ovplyvnili najvýraznejšie, pritom prešlo takmer všetko. Do novely sa nedostalo len povinné overovanie údajov pri podpise zmlúv a právo obmedziť prevádzku vo výnimočných situáciách.
Hlavnými kritikmi snáh rezortov o čo najväčšie právomoci sú telekomunikační operátori. S návrhmi ministerstiev majú zásadný problém. "Ide najmä o duálny prístup k databázam účastníkov jednotlivých operátorov, k ich identifikačným a osobným údajom. A to jednak prostredníctvom online pripojenia do uvedených databáz zo strany všetkých silových rezortov a zároveň ich hromadné poskytovanie v elektronickej podobe na médiu (napr. CD)," tvrdí hovorca spoločnosti Orange Richard Fides.
Hrozí zneužitie?
Na slabú ochranu pred zneužitím uchovávaných údajov upozorňuje aj Slovak Telekom. "Na prístup k nim totiž nebude podľa návrhu novely potrebná ani len písomná žiadosť. Okruh osôb, ktoré môžu údaje žiadať, nie je dostatočne špecifikovaný a účel poskytnutia údajov je neprimerane vysoký," píše sa v stanovisku Telekomu. Obavy z ľahkej zneužiteľnosti uchovávaných údajov vyslovili aj viaceré organizácie zaoberajúce sa ochranou ľudských práv.
Novela zákona pritom rozširuje účel uchovávania a poskytovania údajov aj na prevenciu páchania úmyselných trestných činov. Smernica Európskej únie, z ktorej sa pri jej tvorbe vychádzalo, spomína poskytovanie týchto údajov len v prípade mimoriadnych situácií a závažných trestných činov. Ich poskytovanie vo fáze predchádzania trestnej činnosti nepožaduje.
Operátori nesúhlasia ani s tým, aby nové opatrenia zaplatili oni. "Považujeme za neprípustné, aby náklady na úkony vo verejnom záujme znášali iba podniky. V zmysle Ústavy SR je nútené obmedzenie vlastníckeho práva možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme. A to na základe zákona a za primeranú náhradu," konštatuje sa v stanovisku Slovak Telekomu. Preto telekomunikačné firmy požadujú finančnú spoluúčasť štátu.

Čo chcú ministerstvá

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
-- zvýšiť pokutu za priestupky týkajúce sa ochrany osobných údajov z jedného na tri milióny

Ministerstvo vnútra
-- zrušiť podmienku anonymity používateľov, ktorých rezort môže lokalizovať
-- prevádzkovateľ má denne informovať o zmenách údajov klientov, o uzavretí a zániku zmluvy, o podaní žiadosti o prenesenie čísla, o jej zamietnutí,
-- obmedziť prevádzku siete, ak je to nevyhnutné na ochranu ústavného zriadenia alebo vnútorného poriadku, alebo pre bezpečnosť štátu, alebo obranu štátu

Ministerstvo obrany
-- uložiť operátorom povinnosť zabezpečiť a prevádzkovať odpočúvacie zariadenia na vlastné náklady
-- pokutu tri milióny za neposkytnutie požadovaných údajov

Protimonopolný úrad
-- chce mať prístup k údajom, ktoré by pomohli chrániť hospodársku súťaž