14.03.2013, 00:00

Na dieru v stene potrebujete stavebné povolenie

Hranica medzi ohlásením úprav a stavebným povolením je veľmi tenká. A pokuta vysoká.

Ak sa chystáte rekonštruovať byt, obchádzať stavebný úrad sa vám nemusí vyplatiť. Mnoho úprav je totiž nevyhnutné ohlásiť, alebo si dokoca vypýtať stavebné povolenie. Ak tak neurobíte, vaša peňaženka môže byť ľahšia o 800-eurovú pokutu. Zistili sme za vás, čo úradom oznamovať musíte a koľko vás to bude stáť.

Prestavbu jadra musíte ohlásiť
Podľa Kataríny Macenkovej z Oddelenia územného konania a stavebného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka zveľaďovanie bytov možno zaradiť do troch skupín:
– udržiavacie práce – ak ide napríklad o výmenu okien, výmenu sanity, maľovanie, výmenu podláh, obkladov a podobne – tieto práce nepodliehajú ani ohláseniu a netreba k nim ani stavebné povolenie.
– stavebné úpravy, ktoré je potrebné stavebnému úradu ohlásiť – toto ohlásenie stačí urobiť, ak sa podstatne nezasahuje do nosných konštrukcií, ak ide napríklad o prestavbu bytového jadra, zasklenie balkóna. Za ohlásenie sa platí správny poplatok 10 eur. V minulom roku mali napríklad v Petržalke približne 300 podaných ohlásení.
– stavebné úpravy, ktoré vyžadujú stavebné povolenie – týka sa úprav, ak ide najmä o vybúranie otvoru v nosnej stene (do nosnej priečky v byte, do obvodovej konštrukcie – okno, dvere, iný otvor), zväčšenie plochy bytu odstránením balkóna, vymurovaním obvodovej konštrukcie, osadením výplní otvorov (okná, dvere) a pod.
Tieto stavebné úpravy vyžadujúce stavebné povolenie môže vykonávať vlastník bytu len so súhlasom nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Správny poplatok za stavebné povolenie za úpravy v byte je 100 eur.

Radšej všetko konzultujte
V prípade, že majiteľ bytu robí stavebné úpravy v byte bez splnenia ohlasovacej povinnosti, respektíve bez stavebného povolenia, je to priestupok podľa stavebného zákona a hrozí mu pokuta až do výšky 829,85 eura.
Ak ide o práce z kategórie ohlasovacej povinnosti, stavebný zákon nepripúšťa dodatočné ohlásenie. Obyvateľ v takomto prípade musí získať dodatočné stavebné povolenie, rovnako aj vtedy, ak vykoná stavebné úpravy bez potrebného stavebného povolenia. Pri dodatočnom stavebnom povolení sa mení aj správny poplatok – a je to 300 eur.
Plánované úpravy pri každej stavebnej úprave je vhodné podľa Macenkovej vopred konzultovať so stavebným úradom, pretože sa stáva, že medzi tým, čo patrí do ohlasovacej povinnosti, a tým, na čo treba stavebné povolenie, býva veľmi tenká hranica.

Súhlas statika
Pri všetkých zásahoch do nosných konštrukcií, ako aj napríklad pri spájaní miestností do jednej veľkej, je potrebný posudok statika, ktorý musí byť súčasťou žiadosti o stavebné povolenie. Sú tiež prípady, keď je vyžadovaný statický posudok aj k ohláseniu, a to vtedy, ak ide napríklad o:
– spojenie WC s kúpeľňou
– vytvorenie spoločného priestoru kuchyne a obývačky,
– zásahu do nosnej steny, napríklad vybudovanie barového pultu,
Statický posudok stojí od 20 do 250 eur.

Ilustračná fotografia. Snímka: StockExpert
Zdroj: StockExpert

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak nová kúpeľňa mešká, požadujte zľavu


Čo urobíte, ak sa vám pokazí počítač? Reklamujete ho. Také isté právo máte v prípade, že nie ste spokojní s kvalitou vašej opravenej kúpeľne. Aj na opravy sa totiž vzťahuje záruka.
„Pri stavebných prácach je záručná lehota 18 mesiacov. Po uplynutí záručnej lehoty uplatnenie práva zo zodpovednosti za chyby zanikajú,“ vysvetľuje hovorkyňa Slovenskej obchodnej inšpekcie Danuša Krkošová. Záručná lehota pritom začína plynúť odo dňa prevzatia veci - v tomto prípade celého diela. Ak ste však zrekonštruovaný byt oficiálne prevzali neskôr, ako ste sa so stavebnou firmou dohodli v zmluve, záruka plynie napriek tomu od pôvodne dohodnutého dňa.
Pomôže aj inšpekcia
Záruka v dĺžke 18 mesiacov sa však týka iba stavebných prác, vybavenie či príslušenstvo môžete reklamovať až do dvoch rokov. V špecifických prípadoch – ak je to potvrdené na záručnom liste – je to dokonca aj viac. „Môže sa to týkať napríklad niektorej súčiastky,“ hovorí Krkošová.
V prípade, že máte s reklamáciou problém, obráťte sa priamo na obchodnú inšpekciu. „SOI eviduje podania spotrebiteľov zamerané na stavebné práce. Niektoré firmy vôbec nereagujú na reklamácie, prípadne nedodržiavajú termíny zhotovenia alebo vykonávajú prácu nekvalitne,“ konkretizuje Krkošová. A zároveň odporúča požadovať pri prieťahoch zľavu z ceny – tá by mala byť zakomponovaná v zmluve. „Písomne a doporučene, aby to bolo preukázateľné. SOI v reklamačnom konaní preverí procedurálnu stránku a formálnu povinnosť predávajúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie,“ dodáva hovorkyňa.
Faktúra a zmluva je nutnosť
SOI však nie je oprávnená vstupovať do reklamačného konania, posudzovať reklamovaný tovar, ani rozhodovať o opodstatnenosti reklamácie. „Spotrebiteľ môže požiadať občianske združenie na ochranu spotrebiteľa o sprostredkovanie riešenia sporu medzi ním a predávajúcim. Ak ani potom nie je úspešný, môže sa svojich práv domáhať súdnou cestou,“ radí Krkošová.
Podobne ako právnici však vyzýva: na ústne dohody „bez papierov" zabudnite. „Zmluva a objednávka je jedinou zábezpekou, ako pre zhotoviteľa, tak pre zákazníka. Bez zmluvy a faktúry hrozí že sa pri reklamácii zákazník nedovolá nápravy a nebude schopný sa preukázať ani orgánu dozoru, že k tomu došlo,“ uzatvára SOI.
František Kvarda

Najčastejšie chyby ľudí pri objednávaní rekonštrukcie podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie:

- nespíšu si so zhotoviteľom zmluvu o vykonaní diela, či prác. V tom prípade sa ani nedohodnú na cene a termíne vyhotovenia a keď príde k platbe, tak sú nespokojní s jej výškou
- zaplatia v hotovosti bez dokladu, alebo len na potvrdenie. V každom prípade je potrebné, aby zhotoviteľ vyhotovil doklad - faktúru a špecifikoval všetky úkony a materiál, s identifikačnými údajmi zhotoviteľa (DIČo, IČO, adresa objednávateľ, adresa zhotoviteľa, dátumy, podpisy, pečiatky), konečnú cenu
- objednávajú si služby cez telefón, resp. P. O. Box, nemajú adresu, ani potvrdenú objednávku a potom „hocikomu“ zaplatia v hotovosti a keď chcú reklamovať chyby, nevedia či to bola nejaká firma, respektíve podvodníci
- nepodchytia si v dojednaniach kvalitu prác a vykonaného diela ako aj svoje špecifické požiadavky
- nepodchytia si v zmluve podmienky dopravy a stáva sa, že i materiál, či výrobok vozia po častiach (aj trikrát), čím sa znásobujú poplatky za dopravy, lebo náklady rastú
- nedohodnú si likvidáciu starého odpadu napr. pri výmene okien, bytových jadier a potom im firma dodatočne naúčtuje neúmerne vysoké náklady

Nezabudnite, že:

1. treba zvážiť ponuky predajcov, ktoré sú iba informatívne. Ponuka môže byť podhodnotená, preto ju treba brať s rezervou
2. Skutočnú cenu rekonštrukcie odhalí až záväzná objednávka
3. Príslušenstvo, murárske práce a služby tvoria nezanedbateľnú časť výslednej sumy
4. Ak sa pri najlacnejšej firme rozhodne zákazník povýšiť nízkorozpočtový štandard na odporúčanie zhotoviteľa za rozumný, možno zaplatí aj viac
5. Treba objednávať s rozumom. Dohodnúť treba detaily montáže a špecifikovať použitý materiál