13.03.2013, 00:00

Stavbára si dôkladne preverte. A trvajte na zmluve

Podozrivo lacné ponuky na prestavbu vylúčte vopred, radí právnička.

Voláte si na rekonštrukciu bytu firmu? Nezabudnite na zmluvu, dohody „bez papierov“ sa vám môžu neskôr vypomstiť. „Samotná zmluva nemusí byť písomná na to, aby bola platná, avšak z hľadiska právnej istoty a ochrany spotrebiteľa odporúčam jej písomné vyhotovenie,“ upozorňuje advokátka Jana Martinková.
Ak ste fyzickou súkromnou osobou – čo je pri rekonštrukcii najbežnejší prípad – zmluvu právnička odporúča podriadiť pravidlám Občianskeho zákonníka. „Pre spotrebiteľa je v každom prípade úprava podľa Občianskeho zákonníka výhodnejšia,“ tvrdí.
Okrem základných údajov by zmluva mala obsahovať celý rad spresnení, ktoré zabezpečia, že sa vyhnete nepríjemnostiam. Ďalšími, i keď nepovinnými, avšak žiaducimi náležitosťami zmluvy je aj dohoda o kvalite a čase plnenia, pre prípad nedodržania jednotlivých zmluvných povinností dojednanie o zmluvných pokutách v primeranej výške či špecifikovanie platobných podmienok,“ špecifikuje Martinková pre HN s tým, že zmluva by mala spresniť aj podmienky odstúpenia od nej či zodpovednosti za nedostatky. A okrem toho: „vždy treba žiadať faktúru,“ prízvukuje advokátka.
V každom prípade platí, že prevenciou pred padajúcim stropom, krivo položenými obkladačkami či pretekajúcou vaňou je okrem „vyšpičkovanej“ zmluvy výber kvalitnej firmy. Na to upozorňuje aj právnička. „Pri výbere firmy, ktorá bude rekonštrukciu realizovať, je vhodné urobiť si akési malé výberové konanie. Osloviť 4 až 5 firiem a požiadať ich o cenové ponuky a referencie. Následne podozrivo najnižšiu a najvyššiu ponuku vylúčiť a ďalej sa rozhodovať podľa referencií a histórie firmy,“ odporúča Martinková. Dobré je podľa nej tiež preveriť si, či firma  nie je dlžníkom štátnych inštitúcií, prípadne vyžiadať si aktuálne potvrdenie o tom, že nie je v exekučnom konaní.
Dobrá zmluva zabezpečí, že v prípade problémov s rekonštrukciou od nej môžete odstúpiť. „Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase. Teda dielo musí zodpovedať svojou povahou, rozsahom, akosťou a ďalšími vlastnosťami dohode účastníkov, respektíve zodpovedať obvyklej kvalite“. Ak je zrejmé, že prestavba nebude dokončená načas alebo „riadne“, od zmluvy môžete odstúpiť. „Pokiaľ dielo nie je vykonané riadne, objednávateľ nie je povinný ho prevziať a ani to neodporúčam, od okamihu prevzatia totiž plynú záručné lehoty,“ uzatvára Martinková.


Stavebná firma (zhotoviteľ) zodpovedá:

Za nedostatky, ktoré má dielo pri prevzatí objednávateľom
Za nedostatky, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej lehote
Za to, že vec má vlastnosti a kvalitu, ktoré boli dohodnuté
Za chybný materiál, aj v prípade, ak bol dodaný objednávateľom, ak ho na to stavbár neupozornil, prípadne vykonal dielo napriek tomu
Čo musí obsahovať zmluva o rekonštrukcii

Identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa
Predmet zmluvy – diela
Rozsah prác (kvantitatívny i kvalitatívny, konštrukčný, materiálový i technologický)
Dohoda o odmene (s podrobnou špecifikáciou ceny diela )
Dohoda o tom, že dielo bude zhotovené na nebezpečenstvo zhotoviteľa diela