23.02.2010, 08:39

Notári nespisujú obyčajné zmluvy, ale verejné listiny

Rozhodli ste sa sami spísať zmluvu o pôžičke, vydediť príbuzných spísaním vlastného závetu či dať punc vážnosti svojho rozhodnutia overením dokumentu? Stačí zájsť na ktorýkoľvek matričný úrad alebo k notárovi.

Úradník alebo notárom poverený pracovník dá na takúto súkromnú listinu alebo zmluvu pečiatku a podpíše ju. Týmto to pre neho končí. Osvedčí podpis, ale to, či sú údaje v nej správne uvedené alebo pravdivé, už nepreveruje. Za obsah listiny predloženej na overenie totiž neručí.

„Ak takýto dokument spíše priamo notár vo forme notárskej zápisnice, ktorá je verejnou listinou,  považuje  za autentický právny úkon, pravdivý a vyhotovený  v zmysle platného práva, ak sa nepreukáže na súde opak“, zdôraznil Miroslav Duriš,  prezident Notárskej komory SR.  Potvrdil, že doteraz ani jednu listinu spísanú notárom nevyhlásili súdy za neplatnú.

Prečo? Lebo notár je nositeľom verejnej moci, štátom splnomocnenou osobou, ktorá pôsobí ako nestranný arbiter dohôd. Nesmie žiadneho klienta zvýhodniť a ani diskriminovať a je viazaný mlčanlivosťou. Nielenže poradí a predchádza a zmierňuje spory, ale do vzťahov vnáša istotu. Ak by notár spôsobil výkonom svojej činnosti škody, zodpovednosť za ne nesie štát.

Kde je rozdiel

Zmluvy môže spisovať ktokoľvek, ale nárok na odmenu za jej vyhotovenie majú  len notári alebo advokáti. A aký je rozdiel medzi zmluvou, ktorú spíše notár do notárskej zápisnice a zmluvou, ktorú vyhotoví iný pisateľ alebo advokát? 

Notárska zápisnica je verejnou listinou a zmluva písaná kýmkoľvek alebo advokátska zmluva patria medzi tzv. súkromné listiny. Tento rozdiel navonok nie je podstatný, ale pri dokazovaní pred súdom zaváži. Samozrejme, že ak sa chcú zmluvné strany vyhnúť poplatkom, môžu si zmluvu pripraviť aj vo „vlastnej réžii", ak sú schopné ju zostaviť. Potom ale aj zodpovedajú za znenie zmluvy a jej obsah. Vzhľadom na silu verejnej listiny, ktorú spíše notár, je odmena zanedbateľná. Najmä ak sú predmetom zmluvných vzťahov niekoľkomiliónové hodnoty.

Kupujete alebo predávate byt? Pri takýchto veľkých investíciách je treba byť mimoriadne ostražitý. V praxi sa možno stretnúť už aj so zmluvami, ktoré zákazníkom predávajúci alebo sprostredkovateľ predaja vloží rovno do rúk na podpis. „Živnostenský zákon nepozná  živnosť >>poskytovanie právnych služieb<<. Preto, ak niekto poskytuje právne služby - okrem notára a advokáta - a zoberie za spísanie zmluvy odmenu,  mohlo by sa to považovať za nedovolené podnikanie," upozornil M. Duriš.

Kto spisuje zmluvy:

 • Notár spisuje verejné listiny o zmluvách
 • Advokát spisuje súkromné listiny o zmluvách
 • Účastníci zmluvy si môžu napísať súkromnú listinu o zmluve

Verejná listina je garantom

Verejná listina je listina, ktorá z právneho hľadiska potvrdzuje pravdivosť toho, čo sa v nej osvedčuje alebo potvrdzuje. Môže ju vydať súd (rozsudok, rozhodnutie), štátny orgán (osvedčenie, vysvedčenie, potvrdenie, list vlastníctva, matrika, občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz) alebo notár (notárska zápisnica o osvedčení alebo o právnom úkone, výpis, odpis z verejných registrov, a pod). Ak chce mať občan alebo firma istotu, že údaje v zmluve budú právne nespochybniteľné, napríklad v prípade možného právneho sporu, zaručí mu to práve verejná listina, resp. verejná listina o zmluvách. 

Verejné listiny majú totiž zvláštnu dôkaznú silu. "Ak totiž niekto chce preukázať opak toho, čo je v takejto listine uvedené, dôkazné bremeno je na ňom a nie na tom, tvrdenie koho sa v spore o verejnú listinu opiera, " vysvetlil Miroslav Duriš.

Notár môže spisovať tieto druhy verejných listín:

1. Notárske zápisnice

 • o zmluvách (napr. kúpne, darovacie, zámenné zmluvy na nehnuteľnosti, záložné zmluvy na hnuteľné veci a nehnuteľnosti, zmluvy o pôžičke, zmluvy o prevode obchodného podielu v eseročke, ručiteľské dohody, atď.)
 • o závetoch (každý závet alebo listina o vydedení spísaný notárom je v notárskom centrálnom registri závetov a registri listín)
 • o iných právnych úkonoch
 • zakladanie obchodných spoločností
 • zmeny v obchodných spoločnostiach
 • exekučné tituly

Notárske zápisnice môžu byť aj priamo vykonateľné. Napríklad zmluvné strany sa dohodnú pri spísaní zmluvy vo forme notárskej zápisnice aj na postupe, ak by náhodou došlo k neplneniu dohodnutých záväzkov (nesplatenie dlhu alebo vypratanie bytu). V takom prípade sa môže notárska zápisnica  postúpiť exekútorovi a slúži ako exekučný titul. Je rovnocenná súdnemu rozhodnutiu.

2. Okrem notárskych zápisníc vykonávajú notári aj tzv. osvedčovanie o právne významných skutočnostiach.  V ich právomoci je vydať osvedčenia o:

 • správnosti odpisu alebo fotokópie
 • pravosti podpisu
 • priebehu valných zhromaždení
 • o tom, že je niekto na žive
 • o vyhlásení o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
 • o iných skutočnostiach (napr. priebeh žrebovania)

Uchovať a zaregistrovať

Najčastejšie sa občania stretávajú s činnosťou notárov pri prerokovávaní dedičstva. Je to dané tým, že notári plnia aj funkciu súdneho komisára. To znamená, že na základe poverenia súdu sú oprávnení prerokovávať dedičské veci a vydávať osvedčenia o dedičstve, ktoré nadobudne  po právoplatnosti účinky  právoplatného uznesenia súdu.

Takisto notári uchovávajú listiny, napríklad vlastnoručne napísaný závet. Môžu to byť aj peniaze na určitú dobu, kým nebudú splnené určité zmluvné podmienky, ktoré si dohodli zmluvné strany. Napríklad pri kúpnej zmluve na nehnuteľnosť sa predávajúcemu vydá kúpna cena po povolení vkladu kúpnej zmluvy, čím sa znižuje riziko účastníkov, najmä kupujúceho. Svedčí o tom zápisnica o notárskej úschove.

Niektoré právne úkony nie sú platné, pokiaľ  nie sú zaevidované v centrálnych notárskych registroch. Napríklad záložné právo k hnuteľnej veci nevznikne, pokiaľ nebude registrované u notára. Veľmi praktické je, ak sú listiny uložené v centrálnom registri. Vyžiadať si ju potom možno formou výpisu na ktoromkoľvek notárskom úrade na Slovensku.