V roku 1940 a 1945 prezident Edvard Beneš vyhlásil a podpísal 143 dekrétov, ktoré hovorili okrem iného o:
-- obnovení hraníc ČSR na ich úroveň pred Mníchovom
-- konfiškácií majetku a potrestaní kolaborantov nacizmu, ktorí sú maďarskej a nemeckej národnosti
-- zriadení mimoriadnych súdov
-- odobratí štátneho občianstva ČSR osobám, ktoré sa v období okupácie republiky prihlásili k maďarskej a nemeckej národnosti
Špeciálne dekréty číslo 71 a 28, ktoré sa stali podkladom na vysídlenie a odsun obyvateľstva maďarskej a nemeckej národnosti z ČSR, komplikujú vzájomné vzťahy.