18.10.2008, 12:33

Experimentálna ekonómia už aj na Slovensku

Čo je to experimentálna ekonómia?

Kto je Bart J. Wilson?

[[{"type":"hn-image","fid":"56043","attributes":{"width":"99","height":"158"}}]]

Prof. Bart J. Wilson pôsobí na Chapman University (Economic Science Institute - ESI) pod vedením Vernona Smitha (nositeľa Nobelovej ceny z roku 2002). Predtým pôsobil na George Mason University a tiež na University of Arizona (Economic Science Laboratory). Špecializuje sa na experimentálnu ekonómiu, pričom vo výskume sa zaoberá napríklad aj otázkami pôvodu vlastníckych práv.

Experimentálna ekonómia patrí vo svete momentálne k najpopulárnejším vedným odborom. Je založená na simulovaní ekonomického prostredia v laboratóriu, pričom takto získané výsledky môžu poslúžiť nielen pre rozvíjanie ekonomických teórií, ale aj vládam pri zisťovaní pravdepodobných reakcií ľudí na ekonomické opatrenia či zákony.

 

Vedecké ekonomické experimenty sú navyše relatívne lacným spôsobom, ako generovať reálne údaje, ktoré demonštrujú ekonomické zákony a princípy. Spolu s nárastom významu experimentov v ekonómii rastie aj dôraz kladený na prepojenie vedy a vzdelávania z toho dôvodu, že využívanie experimentov výučbe ekonómie priamo napomáha. Na rozdiel od prednášky experiment v sebe zahŕňa aktívnu spoluúčasť študentov, čo púta ich pozornosť a aktívnejšie ich zapája do procesu výučby.

Študenti majú tak možnosť vidieť ako ich vlastné správanie kopíruje predikcie teoretických modelov.

 

Občianske združenie Virtual Scientific Laboratories, Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta v spolupráci s Nadáciou Tatra bankyFulbright Commission zorganizovali v posledných týždňoch viaceré, pre rozvoj ekonómie na Slovensku, veľmi významné podujatia.

 

Prvým podujatím boli dve prednášky vrámci projektu Bratislava Open Lecture Series (krátkodobé stáže zahraničných profesorov), ktoré sa konali 9. októbra v priestoroch Ekonomickej univerzity. Prvú z nich mal prof.  z CERGE-EI na tému behaviorálnej ekonómie a jej emprických základov a druhú prof. Bart J. Wilson z Chapman University, ktorý na svojej prednáške prezentoval myšlienku vnímania výmeny a špecializácie ako procesu objavovania a interakcie jednotlivých trhových subjektov.

[[{"type":"hn-image","fid":"56045","attributes":{"width":"400","height":"267"}}]]

Ďalšie podujatia, ktoré spadajú pod tento projekt, boli dva dvojdňové workshopy, ktoré sa konali v termínoch 7. - 8. a 13. - 14. 10. 2008 a ktoré viedol jeden z prednášajúcich, prof. Bart J. Wilson.

Celodenná výučba prebiehala v počítačových učebniach Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity, kde mali účastníci možnosť na vlastnej koži si vyskúšať výučbu ekonómie novou formou - prostredníctvom viacerých experimentov s rôznym zameraním (simulácia obchodovania na burze, aukcie, prijímanie rozhodnutí za rôznych obmedzení, teória hier) a obmenami, pričom namerané výsledky boli následne okamžite interpretované a dané do kontextu s preberanou témou. Na experimenty nadväzovala teoretická časť workshopu, kde prof. Wilson predstavil viaceré aktuálne výskumy v tejto oblasti a takiež prezentoval svoj výskum týkajúci sa danej problematiky.

Medzi zhruba paťdesiatkou účastíkov boli študenti (prevažne doktorandi) z viacerých univerzít – EU v Bratislave, CEU (Budapešť), Matfyz (EFM) UK. Spolupráca s prof. Wilsonom je nadviazaná aj na najbližšie roky a rovnako ako on, tak aj študenti vyjadrili, po skončení workshopu, mimoriadnu spokojnosť.

Splnil sa tak jeden z cieľov tohto nového projektu (Bratislava Open Lecture Series), ktorým aj naďalej zostáva snaha o prehĺbenie a doplnenie vzdelania študentov v rámci vybranej témy a priniesť na slovenské univerzity prvotriednych expertov zo svetových univerzít. Stáž zahraničného profesora bude aj v budúcnosti trvať zhruba 2 až 6 týždňov.

V prípade experimentálnej ekonómie nejde na Slovensku o úplne prvý projekt. Už v júli 2007 zorganizovalo občianske združenie Virtual Scientific Laboratories v spolupráci s Ekonomickou univerzitou workshop o výučbe ekonómie pomocou experimentov s prevažne zahraničnými účastníkmi. Viedol ho vtedy prof. James C. Cox zakladateľ EconPortu a riaditeľ experimentálneho centra ExCen z Georgia State University. Pričom išlo o vôbec prvý workshop zaoberajúci touto témou organizovaný v Európe a prvým mimo USA.