19.04.2005, 00:00

Rok po: zákon o DPH je stále problémový

Nový predpis o DPH platí už rok. Podľa Branislava Ďurajku z audítorskej spoločnosti KPMG, bývalého šéfa daňovej a colnej sekcie na ministerstve financií, aj po roku fungovania a veľkej novele platnej od januára tohto roka možno tento zákon naďalej považovať za pomerne zložitý a na niektorých miestach nejasný.

Slovenský zákon o dani z pridanej hodnoty je nevyhovujúci. Dôkazy? Napríklad: Krajský súd v Prešove rieši sťažnosť istej popradskej firmy. V nej Daňový úrad urobil v minulom roku kontrolu nedostatkov. A vyrubil jej pokutu. Na to podľa zástupcu firmy nemá právo. Využili sme medzeru v zákone, hovorí tento popradský manažér. Daňový úrad totiž od nich vymáha nedoplatky, ktoré vznikli v roku 2002 - ešte počas účinnosti starého zákona. Úrad sa však o nich dozvedel až počas kontroly, ktorú robil po prvom máji minulého roka - čiže už podľa nového zákona. Ten však v prechodných ustanoveniach nerieši stav spred roka a ešte skoršieho obdobia.
"Ak súd rozhodne v prospech spomínanej popradskej firmy, rozsudok sa bude vzťahovať iba na účastníkov konania," zdôrazňuje hovorca Krajského súdu v Prešove Peter Straka. To znamená, že firmy s podobným problémom by sa nemohli opierať o toto súdne rozhodnutie. Hovorca Daňového riaditeľstva Roberta Mervu nevedel spresniť, o koľko takýchto a podobných žalôb by mohlo ísť.

Zložité a nejasné formulácie
Nový predpis o DPH platí už rok. Podľa Branislava Ďurajku z audítorskej spoločnosti KPMG, bývalého šéfa daňovej a colnej sekcie na ministerstve financií, aj po roku fungovania a veľkej novele platnej od januára tohto roka možno tento zákon naďalej považovať za pomerne zložitý a na niektorých miestach nejasný. Postupne sa tak na povrch dostávajú rôzne nedostatky či nejasnosti. "Tieto vo viacerých prípadoch platiteľom sťažujú správne uplatnenie dane a niekedy ho až znemožňujú," tvrdí Juraj Ontko manažér oddelenia nepriamych daní audítorskej spoločnosti Ernst & Young. Daňové riaditeľstvo rieši tieto problémy tak, že vydáva metodické pokyny a interné smernice (zverejňujú sa vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR). Potvrdzuje to aj riaditeľka Daňového úradu v Poprade Darina Salanciová. "Tieto rozhodnutia však nemajú právnu záväznosť a súdy na ne pri posudzovaní prípadných daňových sporov neprihliadajú," upresňuje Ontko.

Pripravujú sa novely
Prezident Slovenskej komory daňových poradcov Ján Artur Oberhauser pritom dodáva, že tento rok čaká zákon o DPH (ale aj ostatné daňové predpisy) ďalšia novelizácia. Podľa neho sú niektoré problémy tohto zákona spôsobené nekvalitnými prekladmi niektorých pojmov. Iné zase chýbajúcou interpretáciou. Zákon napríklad neobjasňuje pojem stavebný pozemok. Taktiež používa pojem "príležitostný predaj" vo väzbe na majetok, bez bližšej špecifikácie alebo vymedzenia hraníc. "Pravdepodobne nám tu pomôžu až spory riešené súdmi," mieni Salanciová.
Hovorca rezortu financií Peter Papanek tvrdí, že do konca minulého týždňa mohli podnikatelia, zamestnávatelia či daňoví poradcovia vyjadriť svoj názor na zákon o DPH. "Nikto nepovedal zásadné pripomienky," dodal Papanek. Priamej konfrontácii sa však ministerstvo podľa neho ani ďalej nevyhýba.

Len pár problémov z kopy
Odborníci však stále poukazujú aj na iné - praktické - nedostatky zákona. "Tvorcovia zákona by sa mohli zamyslieť napríklad nad tým, aby DPH pri dovoze nevyberali colné orgány, ale aby sa deklarovala priamo v daňovom priznaní, podobne, ako to urobili ich kolegovia v Česku," mieni Ďurajka. Ak štát k takémuto kroku nepristúpi, v dlhšom horizonte by podľa neho firmy mohli mať tendenciu deklarovať všetky väčšie dovozy v Česku alebo iných krajinách únie (s podobným režimom, ako má Česká republika). "To by malo na štátny rozpočet negatívne dôsledky - výpadok príjmu vo výške 25 percent z vybraného cla pri dovoze," dodáva Ďurajka. Ďalší príklad nedostatkov, ktorý musel riešiť súd, dáva Oberhauser: DPH na stravné. Ešte pred pol rokom sme v HN upozorňovali, že ak podnikateľ poskytuje stravovanie zamestnancovi vo vlastnom zariadení, musí od mája uplatňovať DPH na celú hodnotu stravy. Pred prijatím nového zákona tak robil iba na časť lístka. Súd teraz rozhodol, že by to tak malo fungovať aj naďalej. A podľa Oberhausera je to len pár problémov vybratých z celej kopy.

Na čo zabudla posledná novela:
- ustanovenia umožňujúce viacero protichodných výkladov - napríklad o mieste dodania služieb prijatých zo zahraničia či ustanovenia týkajúce sa komisionárskych obchodov
- chýba mechanizmus na vystavenie správnej faktúry v prípade, že pôvodná faktúra bola vystavená s nesprávnymi náležitosťami alebo bola daň (oslobodenie od dane) nesprávne uplatnená a nie je možné použiť mechanizmus opravy základu dane
- chýba povinná implementácia čl. 13 (A) 1 f) Šiestej smernice o oslobodení plnení v rámci nezávislých skupín osôb - dôležité pre neziskový sektor, finančné inštitúcie
- definícia prevádzkarne na účely DPH je vágna - nie je jasne určená hranica, kedy ešte miesto podnikania nedosahuje dostatočnú stálosť, personálne a materiálne vybavenie potrebné na výkon podnikania
Zdroj: Ernst & Young