13.05.2010, 11:19

Ako vybaviť voličský preukaz

Chcete ísť voliť, ale už teraz s istotou viete, že 12. júna sa nebude nachádzať v mieste trvalého bydliska? Budete potrebovať voličský preukaz, aby ste mohli voliť kdekoľvek na Slovensku.

Ako vybaviť voličský preukaz

Obec, mestská časť či mesto vydá voličský preukaz na požiadanie každého občana, ktorý nebude voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Bez tohto volebného dokumentu nie je možné voliť kdekoľvek na Slovensku. O jeho vydanie môžu požiadať aj prvovolič, teda občan, ktorý 12. júna dovŕši práve 18 rokov.
 
Voličské preukazy sa budú vydávať v obmedzenom termíne, a to od 13. mája do 10. júna 2010.  Dva dni pred konaním volieb je posledný termín, pretože potom musia okrskové volebné komisie pripraviť zoznamy voličov.

O preukaz treba požiadať osobne, alebo tak môže urobiť aj blízky príbuzný či iná s splnomocnená osoba, pričom  ich podpisy a ani podpis voliča netreba overovať u notára či na matrike. Podľa vyjadrenia zapisovateľky Ústrednej volebnej komisie Lívie Škultétyovej stačí mať údaje o voličovi, ktorý potrebuje preukaz. To znamená meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia.  Tlačivá žiadosti o vydanie voličského preukazu možno vyplniť priamo na miestnom úrade alebo si ich stiahnuť z internetu.
 
 Ako vybaviť voličský preukaz?

  • na požiadanie
  • osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby
  • splnomocnenie nemusí byť úradne overené
  • predložiť platný občiansky preukaz
  • vydanie na počkanie
  • neplatia sa žiadne poplatky

Po vydaní voličského preukazu si obec voliča vyčiarkne zo svojho zoznamu voličov pre tieto voľby s poznámkou, že volič má voličský preukaz. Vyčiarknutie platí iba na čas vykonania volieb (12. 6.) prostredníctvom voličského preukazu.  S týmto preukazom potom občana zapíšu do zoznamu voličov vo volebnom okrsku na Slovensku, kde sa rozhodne voliť.

V deň volieb si treba priniesť do volebnej miestnosti okrem volebného preukazu aj doklad totožnosti - občiansky preukaz alebo pas. Volebná komisia po vydaní hlasovacích lístkov zoberie takémuto voličovi dočasný volebný dokument (preukaz), teda nebude možné voliť viacnásobne. Takisto si treba dávať pozor na stratu volebného preukazu, pretože náhradný preukaz obce nevydávajú.

Vzor žiadosti o vydanie voličského preukazu:
 
 
Žiadosť o vydanie voličského preukazu

pre voľby do NR SR 12. 6. 2010

 

Podpísaný (á)           ...................................................................................................

rodné číslo                 ...................................................................................................

trvalý pobyt                Bratislava,

                                   ulica, číslo                  ....................................................................

 

týmto žiadam o vydanie voličského preukazu pre voľby do NR SR, ktoré sa uskutočnia 12. júna 2010 
 

Voličský preukaz *

1. zašlite na adresu:         .........................................................................................

                                         .........................................................................................
(uviesť adresu, na ktorej si môžete prevziať voličský preukaz, nakoľko tieto sú zasielané doporučenou zásielkou do vlastných rúk);

 

2. k prevzatiu voličského preukazu  splnomocňujem:

Meno a priezvisko                .........................................................................................

rodné číslo**               .........................................................................................

trvalý pobyt                            .........................................................................................

                                               .........................................................................................

                                               (splnomocnená osoba predloží preukaz totožnosti)

 

 

 

V ........................................ dňa        ............................

 

                                                                                      ..................................................     podpis žiadateľa

 

 

 

*    vyplňte len jednu možnosť - alternatívu uvedenú v bode 1 alebo 2

**  uviesť rodné číslo alebo dátum narodenia

 

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.