28.01.2010, 22:58

Daň z motorových vozidiel 2010

Daň z motorových vozidiel pred piatimi rokmi nahradila cestnú daň. Už sa neplatí na rok vopred, ale vysporiadava sa dodatočne. Vždy do 31. januára nasledujúceho roku.

Daň z motorových vozidiel 2010

Keďže posledný januárový deň pripadá na nedeľu, daňové povinnosti si treba splniť nasledujúci pracovný deň. To znamená, že do 1. februára musí každý daňovník podať daňové priznanie a aj zaplatiť daň, resp. doplatiť rozdiel z preddavkov.

STIAHNITE SI:

Daňovníci

Daň z motorových vozidiel musia platiť všetci podnikatelia, ktorí používajú osobné alebo nákladné motorové vozidlá na podnikanie a chcú, aby výdavky súvisiace s ich vyžívaním im znížili daňový základ. Podmienkou nie je vlastniť vozidlo, ale jeho využívanie na podnikanie.

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba:

 • držiteľ vozidla, ktorý je zapísaný v dokladoch vozidla a toto vozidlo používa v SR na podnikanie
 • užívateľ vozidla (nezapísaný v dokladoch): podnikatelia, ktorí využívajú napr. auto príbuzných a blízkych osôb, alebo vlastníkom je lízingová spoločnosť, alebo spoločnosť so sídlom v zahraničí
 • FO alebo PO so sídlom v zahraničí ale so stálou prevádzkarňou v SR
 • Zamestnávatelia – vyplácajúci cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vlastného auta (nemusia oznamovať vznik daňovej povinnosti do 30 dní). Za zamestnanca sa považuje aj konateľ, ktorý nemá uzatvorený pracovnoprávny vzťah s firmou, ale má nárok na cestné náhrady.

Výklad DR SR: „Podľa § 85 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach za zdaňovacie obdobie r. 2009 daňovníkom dane z motorových vozidiel je aj zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec (ktorému sa vyplácajú náhrady). A cestné náhrady môže zamestnávateľ vyplácať iba zamestnancovi, za použitie vozidla na služobnú cestu. Zamestnávateľ je za vozidlo zamestnanca povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a zároveň zaplatiť daň alebo pomernú časť dane. “ 

Zdaňované vozidlá

Predmetom dane z motorových vozidiel je každé motorové a prípojné vozidlo s prideleným evidenčným číslom (riadnym, osobitným a zvláštnym):

 • kategórie M, N a O určené na podnikanie
 • kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4 (úžitkové)
 • vozidlá registrované mimo SR ale využívané na podnikanie v SR

Daň z motorových vozidiel neplatia vozidlá využívané VÚC, diplomatickými misiami a konzulárnymi úradmi

Oslobodené od platenia dane sú vozidlá:

 • záchrannej služby (zdravotná, banská, horská a letecká),
 • požiarnej ochrany
 • pravidelnej autobusovej dopravy (výkon vo verejnom záujme),
 • v poľnohospodárskej a lesnej výrobe a iné.

Ďalšie oslobodenia sa môžu týkať vozidiel, ktoré sa síce využívajú na podnikanie, ale spĺňajú najnovšie euronormy z hľadiska ekológie a konštrukčného riešenia na úrovni EURO 3, EURO 4 alebo EURO 5.

POZOR: Oslobodenie od dane alebo nárokovanie zľavy treba preukázať podaním daňového priznania.  


Oznamovať treba

Podobne ako pri iných miestnych daniach treba vznik daňovej povinnosti ohlásiť, ešte pred podaním daňového priznania. To znamená, že motorové vozidlo treba prihlásiť do 30 dní odo dňa, kedy sa začalo používať na podnikateľské účely. Vyplniť treba tlačivo „Oznámenie o vzniku alebo zániku daňovej povinnosti“ a podať na miestne príslušnom daňovom úrade.

DO POZORNOSTI: Daňová povinnosť vzniká nasledujúci deň po dni použitia vozidla na podnikanie a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa prestalo vozidlo používať na podnikanie.
PRÍKLAD č. 1: SZČO začala využívať auto (vlastné alebo iného vlastníka) na podnikanie 15. apríla. Daňovému úradu to musí oznámiť v lehote od 16. apríla do 15. mája. Ale daň platí už aj za apríl.
PRÍKLAD č. 2: Podnikateľ prestal používať auto na podnikanie 20. decembra. Daňovníkom dane z motorových vozidiel prestáva byť k poslednému dňu v mesiaci, t. j. 31. decembra. Daňovému úradu to musí oznámiť do 31. januára.
 

Za každé vozidlo, ktoré pribudne do firmy, alebo sa prestane používať, treba podať oznámenie zvlášť. Daňové priznanie sa počas roka nepodáva ak došlo k zániku daňovej povinnosti. Ak ale vznikne daňová povinnosť, po ohlásení treba podať daňové priznanie už  v čase prihlásenia vozidla na daňovom úrade. 

Na ktorom daňovom úrade

Oznámenie i daňové priznanie sa podávajú na miestne príslušnom daňovom úrade. O príslušnosti rozhoduje miesto zaevidovania vozidla.  Za zdaňovacie obdobie roka 2009 je rozhodujúci dátum evidencie vozidla k 31. decembru 2008. Tam, kde bolo vozidlo zaevidované k tomuto dátumu, v tom mieste sa podáva aj daňové priznanie na daňovom úrade.

Ak je vlastníkom vozidla zahraničný podnikateľ (so sídlom alebo trvalým pobytom mimo SR), tak daňové priznanie podáva jeho užívateľ v SR na daňovom úrade podľa jeho trvalého pobytu alebo sídla vozidla. Ak má zahraničný podnikateľ na Slovensku stálu prevádzkareň alebo zriadenú organizačnú zložku (dcérsku spoločnosť), tak pre podanie daňového priznania je rozhodujúce ich sídlo.

Sadzby

Pri výpočte dane z motorových vozidiel treba vychádzať zo sadzieb, ktoré určia vyššie územné celky vo všeobecne záväzných nariadeniach. V priebehu roka sa nemenia, zostávajú v platnosti na celý kalendárny rok. VÚC-ky môžu sadzby zmeniť, ale len vždy k k dátumu 1. januára. Za zdaňovacie obdobie roka 2009 sa sadzby v porovnaní s rokom 2008 v krajoch nezmenili. Sadzby má každý kraj iné.

STIAHNITE SI: VZN so sadzbami a podmienkami dane:

 

Výpočet dane

Pri výpočte dane treba vychádzať z údajov v osvedčení o evidencii (technickom preukaze). Základom dane z motorových vozidiel je zdvihový objem motora (cm3). Dôležitý je aj počet náprav a celková hmotnosť. Každá kategória vozidla má svoju sadzbu dane. Vozidlá zaradené do tzv. ekologickej triedy platia nižšiu daň.

Celková hmotnosť vozidla = pohotovostná hmotnosť + užitočná hmotnosť
Celková hmotnosť návesových jazdných súprav= súčet hmotností jednotlivých súprav

Preddavky na daň

Zmyslom daňového priznania je vypočítať si predpokladanú daň na rok 2010. To znamená, treba u každého správcu dane spočítať ročné sadzby za každé vozidlo, ktoré podnikateľ vlastnil  k 1. januáru 2010. Zarátava sa aj vozidlo so zníženou sadzbou, naopak nezapočítava sa sadzba dane za vozidlo, ktoré je oslobodené od dane (definované vo VZN). Potom podľa výšky predpokladanej dane sa stane daňovník mesačným alebo štvrťročným platiteľom preddavkov, alebo preddavky nebude platiť vôbec.

Platenie preddavkov podľa predpokladanej dane:

 • žiadne preddavky = do 660 €
 • štvrťročné preddavky = od 660 do 8 292 € (1/4 z predpokladanej dane, splatné 31. marca, 30. júna, 30. septembra a 31. decembra)
 • mesačné preddavky = nad 8 292 € (1/12 z predpokladanej dane, splatné do konca kalendárneho mesiaca)

Tak ako boli preddavky vypočítané v priznaní, tak sa budú platiť po celý rok. Ich výška sa nemení ani pri vzniku alebo zániku oslobodenia, zmene miestnej príslušnosti v zdaňovacom období alebo by sa zmenil predmet dane. Ak úhrn zaplatených preddavkov je nižší ako vypočítaná daň, rozdiel treba zaplatiť do 1. februára 2010. Preplatok vráti daňový úrad na účet daňovníka.

Pomerná časť dane

Ak podnikateľ počas roka zaradil alebo vyradil z podnikania, vypočíta si tzv. pomernú časť dane.

Pomerná časť dane = 1/12 ročnej sadzby dane x počet mesiacov využívania auta na podnikanie 

Pri stanovení počtov mesiacov je dôležitý dátum zaradenia vozidla a jeho využívania na podnikanie. Daňová povinnosť vzniká už na druhý deň. Ak bolo použité vozidlo na podnikanie prvýkrát kedykoľvek v mesiaci (okrem posledného dňa), tak pomerná časť dane sa už platí za tento mesiac. Ak bolo vyradené kedykoľvek v mesiaci, daňová povinnosť zaniká posledným dňom v mesiaci, kedy sa prestalo používať na podnikanie.

Príklad:
1) Vozidlo bolo použité na podnikanie prvýkrát 20. apríla, daňová povinnosť vznikla 21. apríla, pomerná časť dane sa platí vrátane apríla
2) Vozidlo bolo použité na podnikanie prvýkrát 30. apríla, daňová povinnosť vznikla 1. mája, pomerná časť dane sa platí až od mája
3) Vozidlo bolo vyradené z používania na podnikanie 20. apríla, daňová povinnosť zaniká 30. apríla, pomerná časť  dane sa bude vypočítavať za obdobie január – apríl
4) Vozidlo bolo vyradené z používania na podnikanie 30. apríla, daňová povinnosť zaniká 30. apríla, pomerná časť  dane sa bude vypočítavať za obdobie január – apríl 

Daňové priznanie

Daňové priznanie sa podáva na tlačivách, ktoré sú na to určené.

Princípy podávania priznania:

 1. podáva sa každý rok, aj keď nenastali zmeny ovplyvňujúce výšku dane
 2. zúčtováva sa spätne za uplynulý kalendárny rok (zdaňovacie obdobie)
 3. zníženie alebo oslobodenie od dane treba uplatniť v daňovom priznaní
 4. jeden daňovník podáva iba jedno daňové priznanie (aj keď má viac áut)
 5. daň, preddavky na daň a pomerná časť dane sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. 

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.