09.06.2010, 00:00

Pri ukončení podnikania musíte uzatvoriť účtovné knihy

Ak si pozastavíte alebo zrušíte živnosť, neznamená to ešte, že sa tým skončia všetky vaše povinnosti. Musíte zúčtovať svoje príjmy z podnikania. Okrem toho, ak účtujete v jednoduchom účtovníctve, musíte zostaviť účtovnú závierku za príslušné daňové obdobie, podať daňové priznanie, zaplatiť daň, podať výpis z daňového priznania Sociálnej poisťovni a zúčtovať zdravotné odvody.

Daňový úrad
Živnostník Karol prerušil živnosť 30. mája. Dokedy musí podať daňové priznanie a ako si v ňom započíta všetky neuhradené pohľadávky a záväzky a posledné zaplatené odvody za máj? "Daňové priznanie podáva po skončení zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok, a to v lehote na podanie riadneho daňového priznania, teda do 30. marca 2010. V podanom daňovom priznaní vysporiada všetky záväzky, ktoré dá do výdavkov. Pohľadávky započíta do príjmov. Uhradené odvody započíta do výdavkov v daňovom priznaní," vysvetľuje Miroslav Dobák, hovorca Daňového riaditeľstva.

Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, zdôrazňuje, že je dôležité, na aké obdobie si Karol pozastavil živnosť. Teda, či ju obnoví alebo neobnoví do 31. decembra 2010. "Pokiaľ ju obnoví do 31. decembra 2010, Karol postupuje pri zostavení daňového priznania zo skutočného stavu príjmov, výdavkov, pohľadávok a záväzkov, ktoré eviduje. Ak živnosť neobnoví do 31. decembra a ku dňu podania daňového priznania nebude obnovená, tak si Karol musí daňové priznanie upraviť o neuhradené pohľadávky a záväzky a takto si vypočítať čiastkový základ dane z príjmov, ale tiež o uhradené odvody za máj."

Uzatvorenie účtovníctva
Pri ukončení podnikania musí uzatvoriť všetky účtovné knihy a upraviť základ dane podľa § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov. Toto ustanovenie sa týka jednoduchého, podvojného účtovníctva, daňovníkov uplatňujúcich paušálne výdavky, ale aj tých, ktorí si uplatňujú skutočné výdavky podľa evidencie (ods. 11 a 14 v paragrafe 6 zákona o dani z príjmov).

"O nehradené pohľadávky a záväzky a uhradené odvody bude daňové priznanie upravovať. Údaje po úpravách sa prenesú do daňového priznania na riadok 2, IV. oddielu. Výkazy sa zostavujú s dátumom prerušenia živnosti a obdobie sa uvádza iba za tie mesiace, za ktoré bola živnosť činná. Výkaz o majetku a záväzkoch nebude nulový, ale uvedú sa stavy z kníh, ktoré sa uzavreli ku dňu prerušenia živnosti. Výkaz o príjmoch a výdavkoch sa musí zhodovať s daňovým priznaním," vysvetľuje Lukačovičová.

A čo s DPH
František má ohlasovaciu živnosť a platí aj DPH. Chce si 10. júna pozastaviť živnosť. Aké povinnosti bude mať v súvislosti s daňovým úradom a DPH?
"Pri pozastavení živnosti môže požiadať daňový úrad o určenie posledného zdaňovacieho obdobia alebo počas pozastavenia živnosti podávať nulové daňové priznania DPH," hovorí Dobák.

Jarmila Lukačovičová zdôrazňuje, že Františkovi pozastavením živnosti automaticky nezaniká aj povinnosť platiteľa dane z pridanej hodnoty. "Musí daňovému úradu naďalej zasielať daňové priznania. Môže tiež požiadať správcu dane o zrušenie registrácie platiteľa na DPH, pokiaľ spĺňa podmienky (nemá obrat pre povinnosť platiť DPH a bol platiteľom minimálne jeden rok).

V prípade, že sa rozhodne odhlásiť ako platiteľ DPH, správca dane mu určí posledné zdaňovacie obdobie pre DPH, to znamená, že za toto zdaňovacie obdobie bude poslednýkrát podávať daňové priznanie. "Platiteľ môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň aj vtedy, keď v tuzemsku prestane vykonávať činnosť, ktorá je predmetom dane. To znamená, že ak by zrušil živnosť, vtedy môže požiadať o zrušenie registrácie pre DPH aj bez prihliadania na splnenie podmienok."

Pri poslednom daňovom priznaní podľa Lukačovičovej musí živnostník dať pozor na majetok, z ktorého bola odpočítaná DPH pri nákupe a je ešte stále evidovaný v majetku podnikateľa. "Platiteľ je povinný do 15 dní od skončenia posledného zdaňovacieho obdobia odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii.

Ak by sa František rozhodol predať majetok, z ktorého bola odpočítaná daň na vstupe, odvedie DPH z predajnej ceny majetku. Ak majetok nepredá, je povinný v poslednom daňovom priznaní odviesť DPH zo zostatkovej hodnoty majetku a zásob, pri ktorých bol uplatnený odpočet DPH na vstupe."

Skončená alebo prerušená živnosť a daňové povinnosti
Podanie daňového priznania
Do 30. marca musí podať daňové priznanie a zaplatiť daň
Môže si posunúť termín podania priznania 3 alebo 6 mesiacov. Predĺženie daňovému úradu len oznamuje

Zostavenie účtovnej závierky
Pri ukončení podnikania musí uzatvoriť všetky účtovné knihy a upraviť základ dane podľa § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov.

Sociálna poisťovňa
Do konca júna musí odovzdať Sociálnej poisťovni výpis z daňového priznania

Zúčtovanie zdravotných odvodov
Do konca marca musí zúčtovať zdravotné odvody a do konca júna zaplatiť prípadný nedoplatok

DPH
Môže požiadať daňový úrad o určenie posledného zdaňovacieho obdobia alebo po dobu pozastavenia živnosti podávať nulové daňové priznania DPH. Môže tiež požiadať správcu dane o zrušenie registrácie platiteľa na DPH, pokiaľ spĺňa podmienky (nemá obrat pre povinnosť platiť DPH a bol platiteľom minimálne jeden rok).

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.