23.09.2009, 00:00

Poradňa -- Predaj podniku v exekúcii

Ako prebieha exekúcia predajom podniku?
Na exekúciu predajom podniku alebo jeho časti sa primerane použijú ustanovenia Exekučného poriadku o exekúcii predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností a ustanovenia o predaji podniku na základe zmluvy.
Ak sa predáva na dražbe podnik alebo jeho časť, na vydražiteľa, ktorému bol právoplatne udelený príklep a ktorý zaplatil najvyššie podanie, prechádza vlastnícke právo k veciam, k právam a k iným majetkovým hodnotám, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku, ku dňu udelenia príklepu. Na vydražiteľa prechádzajú všetky práva vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti predávaného podniku. Ak je pre nadobudnutie alebo zachovanie týchto práv rozhodné uskutočňovanie určitej podnikateľskej činnosti, započítava sa do tejto činnosti vydražiteľa uskutočnenej po vydražení podniku aj činnosť uskutočnená pri prevádzke podniku pred jeho predajom na dražbe.
Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom podniku prechádzajú na vydražiteľa. Pri exekúcii predajom podniku nemožno zexekvovať samostatne iba obchodné meno podniku. To isté platí, ak ide o exekúciu časti podniku.
Ak pri exekúcii predajom podniku alebo jeho časti dôjde ku koncentrácii podľa osobitného predpisu, vydražiteľ je povinný túto skutočnosť oznámiť Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky.
Neprípustná exekúcia
Pri akých námietkach môže byť exekúcia neprípustná, teda kedy sa oplatí podať námietku proti začatiu exekúcie?
Povinný môže vzniesť u exekútora námietky, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. O námietkach proti exekúcii rozhoduje súd. Na základe vznesených námietok súd exekúciu zastaví z dôvodov uvedených v § 57 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti. Sú to napríklad dôvody: exekúcia sa začala a rozhodnutie sa dosiaľ nestalo vykonateľným, rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným, exekúcia postihuje veci, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú exekúcii. Námietky sa jednoznačne oplatí podať v prípadoch premlčania a v prípade, keď občan zaplatil pred začatím exekúcie a má o tom relevantný doklad.
Exekúcia je neprípustná v prípade, ak postihuje majetok alebo práva, ktoré exekúcii nepodliehajú alebo sú z exekúcie vylúčené. Exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 99,58 eura a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatné obdobie najbližšie dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Ak má povinný viac účtov, exekúcii nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 99,58 eura len na jednom z nich. Exekúcii nepodliehajú peňažné dávky sociálnej starostlivosti, pohľadávky rodičovského príspevku, pohľadávky prídavkov na deti a príplatku k prídavkom na deti. Ak sa majú exekúciou postihnúť hnuteľné veci povinného, ktoré slúžia na podnikanie alebo s ním súvisia, exekútor je povinný postupovať tak, aby exekúciou neohrozil podnikateľskú činnosť povinného nad nevyhnutnú mieru. Hnuteľné veci je povinný postihovať exekúciou v tomto poradí:
a) veci, ktoré neslúžia na podnikanie,
b) veci, ktoré súvisia s podnikaním, ale bez ktorých je podnikanie možné,
c) veci, bez ktorých nie je podnikanie možné.
Z vecí, ktoré sú vo vlastníctve povinného, sa nemôže exekúcia týkať tých, ktoré povinný nevyhnutne potrebuje na uspokojovanie hmotných potrieb svojich a svojej rodiny alebo na plnenie svojich pracovných úloh alebo na svoje podnikanie, ani iných vecí, ktorých predaj by bol v rozpore s morálnymi zásadami.
Z exekúcie sú vylúčené:
a) bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv,
b) nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to posteľ povinného a členov jeho rodiny, stôl, stoličky podľa počtu členov jeho rodiny, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad, rádioprijímač,
c) domáce zvieratá s výnimkou tých, ktoré slúžia na podnikanie,
d) veci povinného slúžiace na plnenie jeho pracovných úloh alebo na podnikanie do výšky 10 000 Sk,
e) zdravotnícke potreby a iné veci, ktoré povinný potrebuje vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú chybu,
f) veci, na ktoré sa poskytli dávky sociálnej starostlivosti,
g) snubný prsteň a obrúčka,
h) hotové peniaze do sumy 99,58 eura,
i) študijná literatúra a hračky.
Z exekúcie sú vylúčené aj veci podnikateľa hospodáriaceho na pôde, ak by ich zexekvovaním bolo ohrozené riadne obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy alebo zachovanie plynulej prevádzky rastlinnej a živočíšnej výroby podľa osobitných predpisov, a chovné zvieratá, t. j. dojnice, vysokoteľné jalovice, plemenné býky, plemenné prasnice, plemenné kance, bahnice a plemenné barany.
Z exekúcie sú vylúčené
a) finančné prostriedky na účtoch zdravotných poisťovní z poistného na zdravotné poistenie, z poplatku z omeškania, z pokút a z poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti,
b) finančné prostriedky na účtoch zdravotníckych zariadení, ktoré sú určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a súvisiace so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti,
c) majetok zdravotných poisťovní, bez ktorého nemôžu plniť svoje úlohy, ak je obstaraný z prostriedkov poistného na zdravotné poistenie, z poplatku z omeškania, z pokút a z poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti,
d) majetok zdravotníckych zariadení, bez ktorého nemôžu plniť svoje úlohy, ak je obstaraný z prostriedkov poistného na zdravotné poistenie,
e) lieky a zdravotnícke pomôcky.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.