08.03.2010, 22:00

Nestíhate podať daňové priznanie? Požiadajte o odklad

Daňovníci, ktorí nestihnú v riadnom termíne podať daňové priznanie, môžu požiadať daňový úrad o predĺženie lehoty. Argumentovať musia objektívnymi dôvodmi.

Nestíhate podať daňové priznanie? Požiadajte o odklad

Daňové priznanie do konca marca musia podať všetci daňovníci, ktorých zdaniteľné príjmy vlani presiahli 2 012,85  €. Do tohto dátumu treba aj daň zaplatiť. Ak tak pre nával daňovej agendy alebo krátkosť času nestihnú urobiť do 31. marca, môžu požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.Už niekoľko rokov im to umožňuje zákon o dani z  príjmov.

Právo požiadať o odklad má každý. Ako posledný možný termín pre požiadanie sa akceptuje 15 dní pred uplynutím riadneho termínu pre podanie daňových priznaní. A ten uplynie budúci týždeň v utorok. To znamená, že žiadosť musia podať daňovníci - fyzické osoby - daňovému úradu najneskôr v utorok 16. marca vrátane.

Žiadosť 

Žiadosť o doklad podania priznania musí byť písomná a za jej podanie sa neplatí žiadny správny poplatok. Nemá stanovený vzor, alebo predpísanú formu. V zásade platí, že musí obsahovať:

 • meno a priezvisko alebo názov daňového subjektu
 • adresa trvalého bydliska alebo sídlo
 • rodné číslo alebo IČO, DIČ
 • dôvody odkladu
 • požadovanú lehotu odkladu.

 Žiadosť možno podať:

 • osobne 
 • faxom (dodatočne doručiť originál žiadosti)
 • poštou
 • mailom (dodatočne doručiť originál žiadosti)
 • elektronickou komunikáciou priamo s DÚ

Vzhľadom na to, že čoraz viac daňovníkov už využíva služby daňových poradcov a účtovníkov a viac ich aj pracuje v zahraničí, daňové úrady rátajú, že počet žiadateľov oproti minulým obdobiam aj v tomto roku opäť narastie. V týchto prípadoch totiž daňové prady predpokladajú prekážky, ktoré môžu brániť daňovníkom v tom, aby včas a riadne spracovali a podali priznania. Napríklad z dôvodu zložitého vybavovania dokladov o príjme zo zahraničia, doplnenia dokladov pre zostavenie úplnej účtovnej závierky.

Nie je dôvod ako dôvod

Ktoré dôvody akceptujú daňové úrady:

 • nutnosť dokladovať zárobky zo zahraničia
 • veľa dokladov, ktoré sa nedajú včas a správne zaúčtovať
 • daňové priznanie robí daňový poradca
 • auditor odporučil odklad podania
 • doklady potrebné pre výpočet dane zadržali orgány činné v trestnom konaní
 • vážna choroba s následnou hospitalizáciou

Neakceptovateľné dôvody:

 • pokazený počítač
 • odcudzenie dokladov
 • štatutár je dlhodobo v zahraničí
 • nemá kto podpísať daňové priznanie

Tieto dôvody nie sú ale definitívnou prekážkou pre podanie žiadosti o odklad, pretože každú jednu žiadosť správca dane posudzuje individuálne. Na základe posúdenia potom vydá daňový úrad rozhodnutie, ktoré už ale definitívne je. Výsledkom môže byť 3-mesačný odklad v prípade, ak má daňovník iba príjmy  zo Slovenska, t.j. do 30. júna 2010. Poberatelia príjmov zo zahraničia môžu rátať až s polročným odkladom do 30. septembra 2010.

Neodvolateľné rozhodnutie

Z doterajšej praxe daňových úradov vyplýva, že prevažnú väčšinu žiadostí o predĺženie lehoty akceptovali a zamietavé stanovisko vydali len v ojedinelých prípadoch. "Akonáhle však správca dane vydá rozhodnutie - či už pozitívne alebo negatívne, považuje sa za konečné a nie je voči nemu možné odvolanie," zdôraznil Miroslav Dobák, hovorca Daňového riaditeľstva SR. O žiadosti by mal správca dane rozhodnúť do konca marca. Ak by však dovtedy žiadateľ nedostal odpoveď, musí rátať s tým, že daňové priznanie musí podať v riadnom termíne.

Na čo nezabudnúť

Po odsúhlasení predĺženého termínu správcom dane na podanie daňového priznania v novej lehote, netreba zabududnúť na povinnosti, ktoré z toho vyplývajú. Pri predĺžení lehoty treba:

 • zaplatiť prípadný nedoplatok na dani do termínu odkladu, napríklad DÚ súhlasil s odkladom do 31. mája - do tejto lehoty treba podať nielen daňové priznanie, ale aj zaplatiť daň
 • oznámiť zdravotnej poisťovni termín odkladu do 31. marca 2010, t. j. zároveň aj riadneho termínu pre podanie ročného zúčtovania preddavkov na zdravotné poistenie
 • oznámiť Sociálnej poisťovni termín odkladu podania priznania po 30. júni, dovtedy musia SZČO odovzdať poisťovni výpis z priznania pre posúdenie platenia odvodov od 1. júla 2010

Pokuty za nepodanie

Daňovníci, ktorí podajú daňové priznanie po termíne, musia rátať s pokutami a sankciami. Ak sa tak nestane ani po výzve daňového úradu, ich výška narastá. Tie sa žiaľ ani nepovažujú za výdavky znižujúce základ dane. Aj po ich zaplatení sa nezbavujú povinnosti podať daňové priznanie a zaplatiť daň.

Pokuty a sankcie súvisiace s daňovým priznaním 

 (Zákon č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov)

 Podanie DP po 31. marci (bez odkladu):

- FO: 33,19  €
- PO: 66,38  €

 Nepodanie DP ani po výzve správcom dane:
- FO: min.      331,93 €, max. 49 790,87 €
- PO: min. 16 595,95 €, max. 49 790,87 €
 Neskoro zaplatená daň, neodvedená daň:

- sankcia: 4-násobok základnej úrokovej sadzby ECB (1 %) v deň vzniku nedoplatku
- sankčný úrok sa vyrubuje za každý deň omeškania platby, najdlhšie však za 4 roky omeškania
- sankčný úrok sa nevyrubí, ak nepresiahne 16,60 €
- proti rozhodnutiu o vyrubení sankčného úroku sa možno odvolať

 Nižšia odvedená daň ako bola daňová povinnosť:
- pokuta vo výške 3-násobku základnej úrokovej sadzby ECB
- ráta sa z výšky rozdielu medzi daňou vypočítanou správcom dane a zaplatenou daňou daňovníkom

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.